ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

ആത്മീയ ഗീതങ്ങള്‍

YMEF Kerala പുറത്തിറക്കിയ 1800-ല്‍ പരം ഗാനങ്ങള്‍ ഉള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങള്‍ എന്ന പാട്ട് പുസ്തകത്തിലെ 1056 ഗാനങ്ങള്‍. 

ആപ്പ് ലിങ്ക്

ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1 അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ
2 വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനെ
3 യേശുമഹോന്നതനേ നിനക്കു
4 യേശുദേവാ! യേശുദേവാ
5 എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാൻ
6 ജയം ജയം യേശുവിന്നു
7 മന്നവനാം മശിഹായെ
8 പ്രാണപ്രിയാ! എന്നു വരും
9 മരണമേ വിഷമെങ്ങു
10 പുത്തനാമെരൂശലേമിലെത്തും
11 പുത്തൻ യെരൂശലേമേ! ദിവ്യ
12 പ്രിയൻ വരും നാളിനിയധികമില്ല
13 കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ
14 എൻപ്രിയരക്ഷകനേ
15 സന്തതം വന്ദനമെൻ പരമേ
16 വേഗം വന്നിടും യേശു ജീവനായകൻ
17 ഈ ഗേഹം വിട്ടുപോകിലും
18 ചേരുമുയിർപ്പിൻ പ്രഭാതേ
19 ദൈവം വിളിച്ചവരേ
20 എന്റെ ദൈവമെന്നുമെന്റെ
21 മനുവേലൻ വന്നല്ലാതവനിയിൽ
22 ആത്മണമണവാളാ തിരുസഭയ്ക്കാനന്ദം
23 തങ്കത്തെരുവീഥിയിൽ നാം
24 കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും
25 കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരുരക്തത്താൽ
26 പാടും പരമനു പരിചൊടു ഞാൻ
27 മർത്യരിന്നാവശ്യമെന്തന്നറിഞ്ഞവൻ
28 ലോകെ ഞാനെൻ ഓട്ടം തികച്ചു
29 നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്നോരു തേജസ്സു നിനക്കുകിൽ
30 നവയെരൂശലേം പാർപ്പിടം തന്നിലെ
31 ഏറെയാമോ നാളിനിയും
32 എനിക്കുണ്ടൊരു പുത്തൻ പാട്ടുപാടാൻ
33 ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ തീരാറായ് നാം
34 പ്രതിഫലം തന്നിടുവാൻ
35 വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ
36 കർത്താവു വാനിൽ വന്നിടാറായി
37 മഹിമാസനനേ! മധുരാനനനേ
38 യേശുരാജൻ വരവു സമീപമായ്
39 എൻപ്രിയൻ എന്നു വന്നിടും
40 വാനിൽ വന്നു വേഗം
41 എൻ പ്രാണനാഥനേശു വന്നിടുവാൻ
42 കാന്തനെ കാണുവാനാർത്തി വളരുന്നേ
43 എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി
44 കാണാമിനീ കാണാമിനീ
45 യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ
46 അൽപ്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം
47 കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീർ സാരമില്ല
48 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ അനുദിനം സ്തുതിപ്പിൻ
49 മനുവേലേ, മന്നിതിലെ
50 എൻ നാഥൻ വന്നിടും എന്നാധി നീങ്ങിടും
51 പ്രത്യാശയോടിതാ ഭക്തരങ്ങുണരുന്നേ
52 വാഴും ഞാനെൻ രക്ഷിതാവിൻ കൂടെയെപ്പോഴും
53 സീയോൻ മണാളനെ ശാലേമിൻ പ്രിയനെ
54 കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ
55 തേജസ്സിലേശുവിൻ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും
56 സീയോൻ സൈന്യമേ ഉണർന്നീടുവിൻ
57 ലക്ഷ്യമതാണേ എൻ ആശയതാണേ
58 യേശുവേ മണാളനെ
59 നീ കരുണാരസമേകിനാ
60 ആ ആ ആ ആ എന്നു കാണും യേശുരാജനെ
61 എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായ്
62 എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായ് തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ
63 രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ
64 നിദ്രകൊണ്ട ഭക്തരെയോർത്തിനിയും
65 കാഹളനാദം ഞാൻ കേട്ടിടാറായ്
66 ദൈവമങ്ങൊരുക്കിടും ഭവനമുണ്ടതിൽ
67 കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാണേശനേശുവിൻ
68 എന്റെ യേശു വാനിൽ വന്നിടും വേഗം
69 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരും ദൈവകൂടാരം
70 സന്തതം സ്തുതി തവ ചെയ്വേനേ ഞാൻ
71 കർത്താവിൻ ഭക്തന്മാർ
72 എന്റെ ദൈവം മതിയായവൻ
73 എന്റെ പ്രിയനേശു വന്നിടും
74 ഒരുങ്ങിയുണർന്നിരിപ്പിൻ
75 വാനമേഘത്തിൽ വേഗം വന്നിടും
76 മമ കാന്തനെ ഒന്നു കാണുവാൻ
77 കാഹളം മുഴങ്ങിടുന്ന
78 ഓടുക മനമെ ഓടുക ദിനവും
79 യേശു എൻസ്വന്തം
80 ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതം പാടും ഞാൻ
81 യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ
82 വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുമല്ലോ
83 യേശുനാഥാ യേശുനാഥാ
84 എന്നു വന്നിടുമോ എൻ വിന തീർക്കുവാൻ
85 ഒന്നേ ഒന്നാണെന്നാഗ്രഹം
86 ജീവിതത്തോണി സ്വർഗ്ഗതീരം ചേരാൻ ചേരാൻ
87 ചെന്നു ചേർന്നിടും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
88 പ്രത്യാശയിൻ കിരണങ്ങളിതാ
89 ക്രിസ്തുവിൻ ധീരസേനകളെ!
90 യുദ്ധത്തിനു യുദ്ധത്തിനു
91 കൂടുക സോദരരേ! നാമൊന്നായ്
92 സ്തുതിഗീതം പാടുക നാം
93 സുവിശേഷമറിയിപ്പാനഭിമാനം
94 യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നാം
95 ജയം ജയം കൊള്ളും നാം ജയം കൊള്ളും നാം
96 യേശുവിൻനാമം വിജയിക്കട്ടെ
97 പാടുവിൻ സോദരരേ! ജയഗീതങ്ങൾ
98 ആർ പോയിടും കർത്താവിന്നായിട്ടെങ്ങും?
99 ക്രിസ്തുവിൻ സേനാവീരരേ!
100 വരുവിൻ മുദാ സോദരരേ! നിങ്ങൾ
101 ദൈവത്തിൻ ജനമേ, യേശുവിൻ ഭടരേ!
102 സുവിശേഷം അതു ജയിക്കുമേ,
103 ജീവോദനമായ യേശു ദേവ! വന്ദനം
104 വിതച്ചിടുക നാം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിത്താം
105 ആരെ ഞാനിനിയയ്ക്കേണ്ടു?
106 യേശുവിൻ വീരന്മാരെ
107 പാടുവിൻ സഹജരേ കൂടുവിൻ കുതുകരായ്
108 ഉണരുവിൻ! ഉണരുവിൻ!
109 വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ദൈവദാസന്മാർ നാം
110 വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളടുത്തുപോയ് ദൈവജനമേ
111 ജയിക്കുമേ! സുവിശേഷം ലോകം ജയിക്കുമേ!
112 പദം പദം ഉറച്ചു നാം ക്രൂശുമേന്തി പോകണം
113 നാശത്തിലാപതിച്ചുള്ള
114 ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞതാം
115 വാഴ്ത്തിടും യേശുവെ ഞാൻ
116 ഇരവിന്നിരുൾ നിര തീരാറായ്
117 യിസ്രായേലിൻ ദൈവം യുദ്ധവീരനാം
118 പോകുക പോകുക സോദരരേ!
119 വല്ലഭനാം യേശുപരൻ
120 എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്കുക
121 സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ
122 കുരിശെടുത്തു പോയിടാം ധീരരായ് മുന്നേറിടാം
123 ഉണർന്നിടാം ബലം ധരിച്ചിടാം നാം
124 എഴുന്നേൽക്ക നാം പോകം
125 ക്രിസ്തുവിൻ സത്യസാക്ഷികൾ നാം
126 സ്തുതി ധനം മഹിമ സകലവും നിനക്കേ
127 ജയ ഗീതം ഗീതം പാടിടുവിൻ
128 മാന്യസ്നേഹിതാ, നിന്റെ ജീവയാത്രയിൽ
129 പോകുക വേഗം നാം പോകുക സോദരാ
130 പോയിടാം നമുക്കു ദൈവജനമേ
131 ആർപ്പിൻ നാദമുയരുന്നിതാ ഹല്ലേലുയ്യാ
132 പാപത്തിൻ ഫലം നരകം
133 രാജാത്മജ വിരുന്നതിൻ വിവരം
134 എന്തു ചെയ്യാം പാപി!
135 വീണ്ടുംജനിക്കേണംസഖേ!
136 വന്നു കേൾപ്പിൻ സ്നേഹിതരേ!
137 ഭൂപതിമാർ മുടിമണേ! വാഴ്ക നീ
138 ഞാൻ ചെയ്ത പാതകം എങ്ങനെ പോം?
139 ആയുസ്സെന്തുള്ളു? നമുക്കിങ്ങായുസ്സെന്തുള്ളു?
140 പാപി വരിക! പരനെയറിക! തവ
141 നരരേ! വന്നിടുവിൻ
142 പരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാൻ വരുവിൻ
143 പാപക്കടം തീർക്കുവാൻ
144 വരുവിൻ! ഈ നല്ല സമയം
145 ഒന്നു നോക്കൂ! കാൽവറിയിൽ ജീവൻ ലഭ്യമായിടും
146 രക്ഷക്രിസ്തേശുമൂലമല്ലാതെ
147 പകലിൽ മേഘത്തണലായ് നീ
148 ഇന്നു നീ മനം തിരിയണം
149 യേശുവിൻ ലാവണ്യമാം വിളികേൾ
150 ജീവിതയാത്രക്കാരാ! കാലടികളെങ്ങോട്ട്?
151 പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവനും നിത്യജീവനുണ്ട്
152 വന്നിടുവിൻ ഇപ്പോൾ വന്നിടുവിൻ
153 എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം
154 അൻപോടെ യേശു വിളിക്കുന്നു നിന്നെ
155 ജയ! ജയ! ക്രിസ്തുവിൻ തിരുനാമം
156 യേശുവിന്നരികിൽ വാ പാപി!
157 സുവിശേഷയുഗം ഇതു
158 കരുണയിൻ സാഗരമേ!
159 പാപീ! ഉണർന്നുകൊൾക നീ നിദ്രയിൽനിന്നു
160 ഇന്നു നീ ഒരിക്കൽ കൂടി
161 ഉല്ലാസമായ് നടക്കും സഹോദരാ
162 എന്നിടം വരുവിൻ നരരേ!
163 വന്നിടുക സ്നേഹമായ് വിളിച്ചിടുന്നു യേശു
164 വന്നിടുക യേശു പാദേ
165 യേശുവോ നിസ്തുല സ്നേഹസ്വരൂപൻ
166 കാൽവറിയിൽ നിന്റെ പേർക്കായ്
167 ശ്രീയേശുനാഥാ! സ്വർഗ്ഗീയ രാജാ!
168 ഇവനാർ? ഇവനാർ? മുഴങ്ങിക്കേട്ടു
169 എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടുമോ
170 വേദത്തിൽ ദൈവം താൻ എഴുതിനാൻ
171 കാണുക തോഴാ! കുരിശിൽ
172 എത്രയോ വലിയവൻ ബഹുധനികനും
173 ഇതുപോൽ നല്ലൊരു രക്ഷകൻ
174 പരമസുതനാം മശിഹ ഭൂവനേ മനുജാ!നിന്നെ
175 യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു
176 ഒന്നിലും ഭയന്നിടാതെ പോകാം സഖാക്കളെ
177 യേശു മഹേശൻ ആശ്രിതർക്കെല്ലാം
178 വിശ്വാസ സംഘമേയുണർ
179 പാപികളിൻ രക്ഷകൻ താനിവൻ
180 എന്നന്തരംഗമേ പാടൂ പൊന്നേശുവിൻ ഗീതം
181 ആണിപ്പാടുള്ളതാം പാണികൾ
182 മരിച്ചോനുയിരെ ധരിച്ചോ
183 ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവിതരിക
184 വരുവിൻ യേശുവിൻ ചാരേ വരുവിൻ
185 ഭാഗ്യവാനാകുവാനേക മാർഗ്ഗം
186 കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിടാറായ് ഇന്നു
187 നിനക്കായെൻ ജീവനെ
188 ഹേ!ഹ! പ്രിയ സ്നേഹിതാ സോദരാ!
189 ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്നതാരിതാ
190 യൗവനം മോഹനം സുന്ദരം
191 പരമ കരുണാരസരാശേ!
192 ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശു സമീപേ പോയോ?
193 കാണുക നീയി കാരുണ്യവാനെ കുരിശതിൽ കാൽവറിയിൽ
194 പാപിക്കു മറവിടമേശു രക്ഷകൻ
195 രക്ഷണ്യ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊൾവിൻ
196 വാതിൽ നിന്നവൻ മുട്ടുന്നിതാ
197 വരുവിൻ! യേശുവിന്നരികിൽ
198 ആശ്വാസത്തിനുറവിടമാം
199 നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതനിമിഷങ്ങൾ
200 അദ്ധ്വാനിക്കും സ്നേഹിതരെ
201 കൃപയാലത്രേ ആത്മരക്ഷ
202 വന്ദനം വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ
203 രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപി!
204 മനുഷ്യാ... നീ എവിടെ?
205 ഈ ലോകം നൽകുകില്ല സന്തോഷം സമാധാനം
206 വാ വാ യേശുവിങ്കൽ വാ
207 യേശു മഹോന്നതനേ! ആശ്രിത വത്സലനേ
208 നീ കൂടെ പാർക്കുക
209 കർത്താവേയേകണമേ
210 യേശു മഹോന്നതനേ
211 യേശുരാജാവേ എഴുന്നെരുൾക
212 യേശുരാജാ നിൻതിരു പാദത്തിൽ
213 ആശ്രിതവത്സല കർത്താവേ
214 നിന്റെ ഹിതംപോലെയെന്നെ
215 ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ
216 പാലിക്ക യേശുപരാ
217 എളിയവർ നിലവിളിച്ചാലതിനെ
218 പരനേ നിൻ തിരുമുമ്പിൽ
219 തിരുപ്പാദം തേടിയിതാ
220 സാഗരസ്വർഗ്ഗ ഭൂമികൾ
221 പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ
222 നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ!
223 വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശുനാഥനു
224 അത്യുന്നതൻ സുതനേ
225 പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ!
226 ആഴത്തിൽ നിന്നീശനോടു
227 എന്നെ സ്നേഹിക്കും പൊന്നേശുവേ!
228 എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം
229 നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നു
230 എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗ
231 സ്വാന്തഗുണമിയന്ന കാന്തിമയനേ
232 കരുണാകരാ! ദൈവമേ!
233 കാക്കണം ദിനംതോറും കരുണയിൽ നീ
234 ജീവന്റെ ഉറവിടമേ
235 യാഹെ സ്തുതിച്ചിടുവിൻ
236 ജയ ജയ ജഗൽ ഗുരുവേ
237 യേശുവേയെൻ പ്രാണനാഥാ
238 കൃപാനിധേ എന്നേശുവേ
239 സത്യസഭാ പതിയേ
240 ദേവനെ നീ കനിയണമേ
241 പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ
242 വെളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ
243 പൊന്നൊളി വീശുമീ
244 അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി
245 എന്നിലുദിക്കേണമേ
246 സ്തുതിച്ചു പാടാം യേശുവിനെ
247 ഇന്നീയുഷസ്സിൽ നിന്റെ
248 ഇന്നും രാവിലെ വന്നു
249 പ്രഭാകരനുദിച്ചുതൻ പ്രഭ
250 പരനേ! തിരുമുഖശോഭയിൻ
251 നിദ്രയിൽ ഞാനായനേരം
252 മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങള്‍
253 വന്ദനം പൊന്നേശുനാഥാ!
254 നല്ലൊരുഷസ്സിതിൽ വല്ലഭ
255 മനമേ ഉണർന്നു സ്തുതിക്ക
256 ഉഷഃകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക
257 പാടും ഞാനേശുവിനു സ്തുതിപാടും
258 പരമരാജാ ഗുരുവരനെ സ്തുതിക്കുന്നു
259 പ്രഭാതകാലം വന്നടിയൻ നിൻ
260 അതിമോദം നിന്തിരു
261 പോയ രാവിൽ മുഴുവൻ
262 പൊൻപുലരിയിലെൻ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം
263 കൂടെ പാർക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ!
264 ദിവസാവസാന സമയമായ് നാഥാ!
265 ഇന്നു പകൽ മുഴുവൻ
266 ഇന്നു പകൽ വിനയോരോന്നായ് വന്നെന്നാൽ
267 പകലോനന്തിമയങ്ങിയിരുൾ
268 സത്യമായ് ശുദ്ധസ്നേഹമായ് ദൈവ
269 നേരമിരുളുന്നു കൂരിരുളേറുന്നു
270 യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള
271 ആരിതാ വരുന്നാരിതാ വരുന്നേശു രക്ഷകനല്ലയോ?
272 അരുമനാഥനേ! തവ പരമജീവനെ മമ
273 യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ!
274 ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിത്യന്റെ കാന്ത്യാ
275 ആശിസ്സേകണം വധൂവരർക്കിന്നു
276 ഇന്നീ മംഗലം ശോഭിക്കുവാൻ
277 ജീവിത പൂവല്ലിയിൽ പൊൻമലർ ചൂടി
278 അനുഗ്രഹിക്ക വധുവൊടുവരനെ
279 സ്തോത്രം പാടാം പാടാം സ്തോത്രം
280 മംഗളമേകണേ സദാ
281 പരനേശുവേ കരുണാനിധേ!
282 മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ
283 മംഗളം മംഗളമേ നവ്യ
284 മംഗളം മംഗളമേ നവ വധൂവരന്മാർക്കു
285 അനുഗ്രഹിക്ക വധൂവരരെ
286 മംഗളമേകണമേ! മഹേശ്വരാ മംഗളമേകണമേ!
287 ദേവേശാ, അധികമായ് ആശീർവദിക്ക
288 സ്വർപ്പൂരമീ കരാറിന്നു സാക്ഷിനിൽക്കുന്നെൻ മനമേ
289 സ്തോത്രം പാടിടും ഞാൻ
290 പരമപിതാവേ! പരമപിതാവേ!
291 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മിൽ
292 അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയയ്ക്ക
293 ദേവനന്ദനനേ നിൻ പാദം വന്ദേ!
294 പാടാം പാടാം പാടാം നാം
295 തട്ടി തട്ടി നില്ക്കുന്നേശു ജീവനാഥൻ
296 ദേവദേവനേശുവിനെ സ്തുതിക്കണം നാം
297 കടലലമേൽ നടന്നു വന്നു
298 പരിശുദ്ധൻ ദേവദേവനു സ്തോത്രം
299 മൽപ്രാണനായകനേ
300 ഹൃദയമുരുകിവരും മിഴിനീർമണികൾ
301 മനമേ സ്തുതിക്ക നീ ഉന്ന ദേവനെ
302 ഓ..... രക്ഷകനേശുവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചിടുക
303 പരമപിതാവിനു സ്തുതി പാടാം
304 എന്നെന്നും പാടി മോദമോടെ
305 നാം വിമുക്തന്മാർ ദൈവകൃപ
306 മംഗളമായിനി വാഴും നമ്മളെല്ലാരും
307 വന്ദിച്ചിടുവിനിന്നു സോദരരേ
308 മഹത്വത്തിൽ വസിക്കും ദേവാ
309 ഞാനെന്നും സുതിച്ചിടുമേ കരുണ
310 എന്മനം സ്തുതിച്ചിടുമേ ദിനവും
311 മനമേ പുകഴ്ത്തിടു നീ
312 പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവാ!
313 കരുണനിറഞ്ഞവനേ എന്നെ കരുതും നല്ലവനേ
314 ദേവാ വന്ദനം വന്ദനമേ ക്രിസ്തുനാഥാ വന്ദനമേ
315 ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം
316 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നേതാവു വീണു കുമ്പിടാം
317 എൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും
318 യേശുരക്ഷകൻ എൻ യേശുരക്ഷകൻ
319 എന്നുള്ളമേ സ്തുതിക്ക നീ പരനെ
320 അബ്ബാ! താത! വന്നിടുന്നു നിൻ സുതന്റെ നാമത്തിൽ
321 സ്തോത്രമെന്നേശുപരാ നിൻ നാമത്തെ
322 എന്നും പാടിടുക നൽ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ
323 ദൈവമക്കളേ സന്തോഷിച്ചാർക്കുവിൻ
324 സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ
325 സ്നേഹപൂർണ്ണ രക്ഷകാ
326 മാനവരെ രക്ഷിച്ചീടുവാനായ്
327 നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ
328 എൻ മനമേ സ്തുതി പാടിടുക
329 വാഴ്ത്തിടുക ദിനം വാഴ്ത്തിടുക
330 മാനവേന്ദ്ര! മഹിതാമല താരക വചനാമൃത
331 വന്ദനമേ ദേവ! തവ വന്ദനമേ
332 സ്തുതിക്കു യോഗ്യൻ നീയേ ജന
333 വാഴ്ത്തും യേശുവെ ഞാൻ
334 ദൈവത്തിൻ രാജ്യം ഭക്ഷണമോ
335 ദൈവമേ നിനക്കു സ്തോത്രം പാടിടും
336 സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രഗീതങ്ങളാൽ
337 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുവിൻ
338 ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ
339 യേശുവിൻ നാമം എൻ യേശുവിൻ നാമം
340 മഴവില്ലും സൂര്യചന്ദ്രനും
341 എന്നേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ
342 മാൻ നീർത്തോടിനായ് ദാഹിക്കുന്ന പോലെൻ
343 വന്നീടുവിൻ യേശുപാദം ചേർന്നീടുവിൻ
344 ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു ഭൂജാതനായ്
345 സർവ്വനന്മകൾക്കും സർവ്വദാനങ്ങൾക്കും
346 എൻ ദൈവമെ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടുമെ
347 ഇവൻ എത്ര മഹാൻ
348 നന്ദി ചൊല്ലിടാം എന്നും മോദാൽ
349 ആകാശം അതു വർണ്ണിക്കുന്നു
350 സ്തുതി ചെയ് മനമേ നിത്യവും
351 ഹാ! സ്വർഗ്ഗനാഥാ, ജീവനാഥാ
352 വാഴ്ത്തിടുവിൻ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുവിൻ
353 എൻ മനമേ വാഴ്ത്തിടുക
354 അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ
355 നന്ദിയോടെന്നും പാടിടും ഞാൻ
356 അല്ലും പകലും കീർത്തനം പാടി
357 രാജാധിരാജനാം യേശുവിനെ
358 കർത്താവിൻ ജനമേ കൈത്താളത്തോടെ
359 സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും
360 വാഴ്ത്തും ഞാനെൻ ജീവകാലമെല്ലാം
361 വാഴ്ത്തുമെന്നും പരമേശനെ അവന്റെ സ്തുതി
362 വന്ദനം കർത്താധികർത്താവിനു
363 എന്നാളും ആശ്രയമാം കർത്താവിനെ
364 കേൾക്ക കേൾ ഒർ കാഹളം
365 ജീവനും നിത്യ സൗഖ്യവും
366 സ്തുതിക്കു നീ യോഗ്യൻ സ്തുതികളിന്മീതെ
367 ഇന്നുമെന്നും സ്തുതിഗീതം പാടി
368 സ്തോത്രം യേശു ദേവാ സ്തോത്രം ജീവനാഥാ
369 ധന്യനാം ഉന്നതനേ!
370 കരുണയുള്ള കർത്താവിനെ
371 എൻ ബലമായ നല്ല യഹോവേ
372 ആയിരമായിരം സ്തുതികളാൽ
373 എൻ മനമേ വാഴ്ത്തുക നാഥനെ
374 യേശുതാനുന്നതൻ ആരിലും അതിവന്ദിതൻ
375 ഏകസത്യദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ
376 നന്ദിയോടെ, നന്ദിയോടെ
377 പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരം തന്നതിനാൽ
378 നാഥാ! നിൻ നാമമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം മഹോന്നതം!
379 വന്ദിക്കുന്നേശുവേ! ഞങ്ങൾ നിന്നെ
380 ദേവാധിദേവൻ നീരാജാധിരാജൻ
381 സ്നേഹനിധേ! കൃപാസമുദ്രമേ! നമസ്കാരം
382 പിതാവിന്നു സ്തോത്രം തൻ വൻകൃപയ്ക്കായ്
383 യേശുവേ നിൻപാദം കുമ്പിടുന്നേൻ
384 എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി ഞാൻ
385 വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുമെന്നേശു നാഥനെ
386 വന്ദനമേശു ദേവാ!
387 മനുവേലാ വന്ദനം മന്നിലേകനായ്
388 ദൈവമാം യഹോവയെ! ജീവന്നുറവായോനേ!
389 വാഴ്ത്തുവിൻ യഹേവയെ
390 യേശു രാജാ രാജാ വാഴ്ക
391 പരമപിതാവിനെ പാടി സ്തുതിക്കാം
392 വന്ദനം യേശുപരാ! നിനക്കെന്നും
393 ഉന്നത നന്ദനനേ! ദേവാ
394 ദൈവത്തിൻ കൃപയെ ചിന്തിക്കാം
395 വന്ദിക്കുന്നേൻ യേശുദേവാ!
396 വന്ദനം ചെയ്തിടുവിൻ ശ്രീയേശുവെ
397 ക്രൂശും വഹിച്ചാ കുന്നിൻ മീതെ
398 വാഴ്ക! വാഴ്ക!
399 ജഗൽഗുരു നാഥാ
400 ജീവനെനിക്കായ് ദേവകുമാരാ!
401 നിത്യവന്ദനം നിനക്കു സത്യദൈവമേ,
402 വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ
403 ദേവനന്ദനാ! വന്ദനം
404 വാഴ്ത്തുവിൻ ശ്രീയേശുക്രിസ്തുവിനെ
405 മഹോന്നതനാമേശുവേ!
406 ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ
407 സ്തോത്രം ചെയ്ക എൻമനമേ
408 സുന്ദര രക്ഷകനേ!
409 ആരാധനാസമയം അത്യന്ത ഭക്തിമയം
410 യേശുനാഥാ! സ്നേഹരൂപാ!
411 വന്ദനം........ ദേവാധി ദൈവമേ
412 പാപം നീക്കാൻ ശാപമേറ്റ
413 ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ! സർവ്വ
414 ശ്രീയേശുരാജദേവാ നമോ നമോ.....
415 ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ വന്നിടുന്നീ സാധു ഞാൻ
416 ബഹുമതി താത സുതാത്മാവാം
417 യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ
418 തിരുചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി
419 വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ
420 ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ
421 അതിമോദം പാടും
422 ഓ ദൈവമേ രാജാധിരാജദേവാ
423 ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻസന്നിധിയിൽ
424 സ്വർഗ്ഗപിതാവെ അങ്ങയെ ഞാൻ
425 സ്തോത്രം സ്തുതി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു
426 ആരാധിച്ചിടാം ആത്മനാഥനെ
427 എൻ ജീവനാഥാ ദൈവസുതാ
428 വന്ദനം പൊന്നേശുനാഥാ
429 ഭജിക്കുക നീ നിത്യം യേശുമഹേശനെ
430 സ്തോത്രം പാടി വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാൻ
431 എത്രയോ നല്ലവനേശു എത്ര ദയാപരനെന്നും
432 വന്ദിച്ചിടുന്നു നാഥനേ
433 എൻ ജീവനാഥാ എൻ പേർക്കായ്
434 ദൈവമേ നിൻ മഹാ കരുണയിൻ
435 എന്നും ഉയർത്തിടുവാൻ
436 നിൻ പാദത്തിൽ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നേ
437 ദേവ ദേവ നന്ദനൻ കുരിശെടുത്തു
438 ദൈവമേ നീ കൈവെടിഞ്ഞോ
439 ദേവേശാ! യേശുപരാ
440 യാഹ്വെ സ്തുതിപ്പിനവൻ
441 അതാ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ
442 എന്തൊരൻപിതപ്പനേ! ഇപ്പാപിമേൽ
443 പാപത്തിൻ മാ വിഷത്തെയൊഴിപ്പാൻ
444 എന്റെ നാഥൻ നിണം ചൊരിഞ്ഞോ?
445 ഇമ്മാനുവേൽ തൻ ചങ്കതിൽ
446 ചുംബിച്ചീടുന്നു ഞാൻ നിൻമുറിവുകളെ
447 കുരിശും നിജതോളിലെടുത്തൊരുവൻ
448 ഗോൽഗോത്തായിലെ കുഞ്ഞാടേ
449 എന്റെ കർത്താവുമെൻ ദൈവവുമേ!
450 എൻ നാഥനേ, നീ പാടുകളേറ്റോ!
451 ദേവജന സമാജമേ
452 എന്തോരത്ഭുതമേ! കാൽവറി കുരിശതിൽ
453 കാണുക നീയാ കാൽവറി തന്നിൽ
454 തുംഗപ്രതാപമാർന്ന ശ്രീയേശുനായകനേ !
455 ഇമ്മാനുവേലിൻ മുറിവുകളിൽ
456 ചെന്നിണമേ! എൻ കന്മഷം നീക്കിയ
457 കുരിശിൽ രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു
458 നിത്യമാം നിൻ രക്തധാര സത്യമായ് കാണ്മാൻ
459 സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു
460 കണ്ടാലും കാൽവറിയിൽ
461 മന്നവനേശുതാനുന്നത ബലിയായ്
462 ദിനമനു മംഗളം ദേവാധിദേവാ
463 എൻപേർക്കായ് ജീവൻ വയ്ക്കും പ്രഭോ!
464 നിൻ രക്തത്താൽ
465 എന്തതിശയമേ! ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം
466 മഹാത്ഭുതമേ കാൽവറിയിൽ
467 നല്ലിടയനേശു തനിക്കുള്ളജങ്ങൾക്കായി
468 ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ
469 ഹാ! എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ
470 ശ്രീയേശു നാഥാ നിൻ സ്നേഹം!
471 എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാനായി
472 ഇദ്ധരയിലെന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ
473 യേശുനായകാ വാഴ്ക
474 നിൻസ്നേഹം എൻ പങ്കു എൻരക്ഷകനേ
475 നിസ്സീമമാം നിൻസ്നേഹത്തെ
476 എന്തൊരു സ്നേഹമിത്!
477 നിൻ സ്നേഹമെന്താശ്ചര്യമേശുപരാ!
478 കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണുന്ന രൂപമേ!
479 അളവില്ലാ സ്നേഹം
480 ഉന്നതനാമെൻ ദൈവമേ
481 സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടുമേ
482 നിത്യമാം രക്ഷ ദാനമായ് തന്നവനേ
483 യേശുവേ സ്നേഹവാരിധേ!സ്തോത്രമേ
484 അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ
485 ദൈവസ്നേഹമേ ദൈവസ്നേഹമേ
486 നിൻമഹാസ്നേഹമേശുവേ!
487 മഹൽസ്നേഹം മഹൽസ്നേഹം
488 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സ്നേഹമേ വിലയേറിയ സ്നേഹം
489 ഞാൻ പാപിയായിരുന്നെന്നേശു
490 യേശു എൻസ്വന്തം ഞാനവൻ സ്വന്തം
491 സ്നേഹത്തിൻ ദീപമാം യേശുവെന്നിൽ
492 ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാൻ ആവില്ലെനിക്ക്
493 സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു
494 യേശുവെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും ഞാൻ
495 യേശുവിന്റെ തിരുനാമത്തിന്നു
496 സ്തോത്രം സദാ പരനേ തിരുനാമം
497 മഹാത്ഭുതം മഹോന്നതം
498 തേടിവന്നോ ദോഷിയാം
499 യേശു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമത്രേ
500 യേശുവിൻ സ്നേഹത്താലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ
501 എന്തിനും മതിയാം
502 കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണും
503 കാൽവറിയിൽ കാണും സ്നേഹമത്ഭുതം
504 ഓ കാൽവറി ഓ കാൽവറി
505 പാടും ഞാൻ എന്നേശുവിന്റെ
506 നിൻസ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവിൽ
507 പരലോക ഭാഗ്യം പാപിയെന്നുള്ളിൽ
508 ശ്രീയേശുനായകൻ ജീവനെ തന്നവൻ
509 എത്ര വിശ്വസ്തനെൻ സ്വർഗ്ഗീയ താതൻ
510 എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു
511 ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം
512 യേശുവിൻ നാമം ശാശ്വതനാമം
513 യേശുവിൻ നാമം മധുരിമനാമം
514 വാനലോകത്തെഴുന്നള്ളിനാൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ
515 എത്രയും സുന്ദരനായിരമായിരം
516 എൻപ്രിയനെന്തു മനോഹരനാം!
517 വാനം തന്നുടെ സിംഹാസനമാം
518 ദേവകുമാരാ! സർവ്വ പാപ വിദൂരാ
519 എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ
520 ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം
521 എൻപ്രിയനെപ്പോൽ സുന്ദരനായ്
522 പാപികളെ രക്ഷചെയ്ത
523 ഇത്രനല്ലവൻ മമ ശ്രീയേശു
524 ശ്രീയേശു നാഥന്റെ മഹാത്മ്യമേ!
525 എത്ര നല്ല സ്നേഹിതൻ ശ്രീയേശു മഹാരാജൻ!
526 യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെന്നും
527 യേശുവെപ്പോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ?
528 വാഴ്ത്തിടുന്നു നാഥാ
529 സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ
530 ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യൻ സകലരിലും സുദൃഢം
531 ദൈവസുതദർശനമെന്താനന്ദം വർണ്ണിക്കാവതോ
532 എന്റെ പ്രിയനോ അവൻ എനിക്കുള്ളവൻ
533 സ്വർഗ്ഗപിതാവിൻ മടിയിൽ
534 നിന്നെപ്പോലില്ലാരും പാരിൽ എന്നേശുവേ
535 കീർത്തിക്കുവിൻ, ക്രിസ്തു നാമത്തെ നാൾതോറും
536 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ നാമമേ അതിചിത്രമാം നാമം
537 എന്റെ യേശു എന്റെ കർത്തൻ
538 ചൊല്ലാമേ സ്തുതി വല്ലഭനേശുവിന്ന്
539 യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നെന്നും
540 ദൈവമാം യഹോവയെ
541 പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നതദേവൻ
542 എൻമനമേ ദിനവും നമിക്ക
543 കരകവിഞ്ഞൊഴുകും
544 കാൽവറിക്കുരിശതിൽ യാഗമായ്
545 എത്ര മധുരം തൻ നാമം
546 പതിനായിരത്തിൽ അതിസുന്ദരനാം
547 മഹോന്നതനേശുവെ നിസ്തുലനാം
548 കൃപയേറും കർത്താവിലെൻ വിശ്വാസം
549 ദൈവകൃപ മനോഹരമേ എന്റെ പ്രാണനായകൻ
550 കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ
551 ദിവ്യരാജാ നിന്നെ വാഴ്ത്തും നിന്റെ
552 കൃപ മനോഹരം ചെവിക്കിമ്പസ്വരം
553 കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ
554 കൃപയുള്ള യഹോവേ!
555 കൃപയേറും കർത്താവിൽ എന്നാശ്രയം എന്നും
556 ദൈവകരുണയിൻ ധനമാഹാത്മ്യം
557 എന്നും എന്നെന്നും എന്നുടയവൻ
558 എന്നേശുവേ നിൻ കൃപമതിയാം
559 എൻപ്രിയാ! നിൻകൃപ മാത്രമാം
560 ദൈവത്തിൻ കൃപകൾ
561 യേശു മഹേശാ, നിൻ സന്നിധിയിൽ
562 യേശുനായക! ശ്രീശാ!
563 വേഗം വരണം പ്രഭോ ഭവാൻ
564 ആശിഷമാരിയുണ്ടാകും
565 വാഞ്ഛിതമരുളിടും
566 യേശുവേ കൃപ ചെയ്യണേ
567 തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ!
568 സ്തോത്രം സ്തോത്രം നിൻനാമത്തിനു പരാ!
569 ദയ ലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം
570 കരുണാരസരാശേ! കർത്താവേ!
571 സത്യസഭാപതി യേശുവേ!
572 പരമദേവാ! നിന്നാത്മകൃപ
573 യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ
574 വീശുക ദൈവാത്മാവേ!
575 ഹാ! വരിക യേശുനാഥാ
576 മാനവർക്കു രക്ഷ നൽകാൻ
577 പ്രാണനാഥാ! തിരുമെയ് കാണുമാറാകണം
578 വന്നിടേണം യേശുനാഥാ!
579 ദൈവത്തിൻ നാമത്തിൽ
580 യേശു എന്നഭയകേന്ദ്രം
581 ക്രൂശിൽനിന്നും പാഞ്ഞൊഴുകീടുന്ന
582 എൻസങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നുപോയി
583 എൻ യേശു എൻ സംഗീതം
584 പാടും നിനക്കു നിത്യവും പരമേശാ!
585 എൻ യേശു രക്ഷകൻ എൻ നല്ല ഇടയൻ
586 എൻ രക്ഷകാ! എൻ ദൈവമേ!
587 എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും
588 എന്റെ പേർക്കായ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ
589 കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനെൻ ബലം
590 സ്നേഹിക്കും ഞാൻ എൻ യേശുവേ!
591 ഇന്നയോളം തുണച്ചോനെ ഇനിയും തുണയ്ക്ക
592 നിൻദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു
593 ബാബേലടിമയിൻ കഷ്ടതകൾ
594 മന്നയിൻ വർണനമാമൊരു കഥ
595 യേശുമഹേശനേ നമോ
596 ശ്രീമനുവേൽ മരിജാതനാം
597 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സേനയിൽ ഞാൻ
598 യേശു എന്റെ സ്വന്തം ആയതിനാൽ
599 കൃപമതി യേശുവിൻ കൃപമതിയാം
600 എത്ര സ്തുതിച്ചുവെന്നാലും എത്ര നന്ദി ചൊല്ലിയാലും
601 യേശു എന്റെ ഇടയനല്ലോ!
602 പാപലോകം തേടിയിപ്പാരിൽ വന്നു ദേവൻ താൻ
603 അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ അനുദിനം
604 എന്റെ കർത്താവിൻ പാദത്തിങ്കൽ
605 എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നാഥനായ്
606 യേശുനാഥാ നിൻ കൃപയ്ക്കായ്
607 സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ
608 എന്റെ നാഥൻ ജീവൻ തന്നോരു രക്ഷകൻ
609 ഞാൻ കർത്താവിനായ് പാടും
610 നായകാ! എൻ ക്രൂശെടുത്തു
611 ക്രൂശുമെടുത്തിനി ഞാനെൻ
612 എന്റെ പേർക്കു ജീവനെ വെടിഞ്ഞ
613 എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ
614 കൂരിരുളിൽ എൻ ദിവ്യ ദീപമേ!
615 അൻപു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവേ!
616 എല്ലാം അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായ്
617 അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ
618 പാടും ഞാൻ യേശുവിന്നു
619 ക്രിസ്തുവിൻ ഇമ്പഗാനമെന്നുമേ
620 കർത്താവിലെന്നും എന്റെ ആശ്രയം
621 എൻ ആത്മാവ് സ്നേഹിക്കുന്നെൻ യേശുവേ
622 എനിക്കല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്നത്രേ
623 എടുക്ക എൻജീവനെ
624 കർത്താവേ! നിൻ പാദത്തിൽ
625 സർവ്വവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവ
626 കുരിശെടുത്തെൻ യേശുവിനെ
627 സ്നേഹിച്ചിടും നിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്തേശുവേ
628 നിന്നിഷ്ടം ദേവാ! ആയിടട്ടെ
629 സ്തോത്രമേശുവേ സ്തോത്രമേശുവേ
630 യേശുവിലെൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ
631 യേശുവിൻ സാക്ഷിയായ്
632 യേശുവേ രക്ഷാദായക
633 നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും
634 ഞാനുമെന്റെ ഭവനവുമോ
635 സർവ്വവും യേശുനാഥനായ് സമർപ്പണം
636 സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം പരാ
637 ഒരു ചെറു താരകംപോൽ
638 എന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി
639 സ്നേഹിച്ചിടും ഞാൻ എന്നാത്മനാഥനെ
640 വാഴ്ത്തും ഞാൻ യഹോവയെ
641 ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ
642 യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ
643 തേനിലും മധുരം
644 ദൈവമെ നിൻ അറിവാലെ
645 നല്ല ദേവനേ! ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും
646 നിൻതിരു വചനത്തിൽ നിന്നത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ
647 സത്യവേദമൊന്നു മാത്രമെത്ര ശ്രേഷ്ഠമേ!
648 കരുണാനിധിയാം താതനേ!
649 വാനവും ഭൂമിയുമാകവേ നീങ്ങിടും
650 യേശുവേ നിന്തിരു വചനമിപ്പോൾ
651 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ യേശുദേവനെ
652 സംജജീവകമാം തിരുവചനം
653 വചനം വചനം തിരുവചനം
654 തേടിടും ഞാൻ ദിവ്യ തിരുമൊഴി
655 മധുരതരം തിരുവേദം
656 തിരുവേദത്തിൻ പൊരുളേ മമ
657 മാനസമോദക മാധുര്യ വചനം
658 ലോകസുഖമോ വെള്ളിയോ
659 ക്രൂശിന്റെ വചനം ദൈവശക്തിയും
660 യേശുവേ, നിന്നന്തികേ
661 കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം
662 കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്ക ഹേ!
663 യേശുരക്ഷിതാവെനിക്കു നല്ല സ്നേഹിതൻ
664 ദൈവമേയത്രയഗാധമഹോ! നിൻ
665 യഹോവ എത്ര നല്ലവൻ
666 ക്രിസ്തുനാഥനെനിക്കുള്ളവൻ ഞാനുമവനുള്ളവനാം
667 ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാനന്ദമുലകിൽ
668 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ശേഖരിക്കും
669 എന്നും നല്ലവൻ
670 ശൂലമിയാൾ മമ മാതാവേ!
671 യേശു രക്ഷിതാവിൻ ആടാകുന്നു ഞാൻ
672 യേശുമതിയെനിക്കേശു
673 പാടിപുകഴ്ത്തിടാം ദേവദേവനെ
674 യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീ
675 നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യസമ്പത്തേശുവേ
676 നിൻ സന്നിധിയിൽ ദൈവമേ!
677 യേശു മതി മനമേ ദിനവും യേശു
678 എൻ ജീവനാഥൻ കൃപയാലെന്നെ
679 എന്നുമീ ഭൂവിലെൻ ജീവിതയാത്രയിൽ
680 സങ്കടത്തിൽ നീയെൻ സങ്കേതം
681 ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം!
682 ഭക്തരിൻ വിശ്വാസജീവിതം
683 യേശുവെപ്പോലെ ആകുവാൻ
684 സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം!
685 കാത്തിടും പരനെന്നെ
686 ഇതെന്തു ഭാഗ്യമേശുനാഥനോടു
687 എന്താനന്ദം യേശുമഹേശനെ
688 യേശുവിൻ തിരുമുഖമേ എനിക്കേറ്റം
689 ആനന്ദം ആനന്ദമേ എൻ ജീവിതം
690 രക്ഷ തരുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ കൈകൾ
691 നീയെൻ സ്വന്തമേ എന്താനന്ദമേ!
692 എന്നിൽ കനിവേറും ശ്രീയേശു
693 മനുജനിവൻ ഭാഗ്യവാൻ
694 മരുഭൂമിയിൻ നടുവേ
695 മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച
696 തിരുവദനം ശോഭിപ്പിച്ചെൻ
697 സകലവുമുണ്ടെനിക്കേശുവിങ്കൽ
698 ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു
699 അനുഗമിച്ചിടും ഞാനെൻ പരനെ,
700 ഭീരുവായിടാ ഞാൻ സാധുവെങ്കിലും
701 നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ!
702 ആനന്ദമായ് നമ്മളേവരും കൂടി
703 എന്റെ ഭാവിയെല്ലാമെന്റെ
704 ജയ ജയ ജയ ഗീതം
705 യേശുനായകൻ സമാധാനദായകൻ
706 ദൈവസന്നിധൗ ഞാൻ സ്തോത്രം പാടിടും
707 പലതരം ഹൃദയങ്ങൾ പലതിലാശ വയ്ക്കുന്നു
708 ക്രിസ്തേശുനാഥന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരും
709 അനാദിനാഥനേശുവെൻ ധനം
710 വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെൻ
711 ഞാനെന്റെ കർത്താവിൻ സ്വന്തം
712 യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ
713 എന്റെ ജീവനായകാ! യേശുനായകാ!
714 യേശു എന്നുള്ളത്തിൽ വന്ന നാളിൽ
715 എന്തൊരാനന്ദമീ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം
716 ഓ ഓ ഓ എനിക്കാനന്ദമാനന്ദം
717 ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തെ സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും
718 സഹോദരരേ, പുകഴ്ത്തിടാം
719 ശ്രീയേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ
720 എന്റെ കർത്താവാമെശുവേ
721 മരണം ജയിച്ച വീരാ!
722 പുഷ്പം നിറഞ്ഞോർ താഴ്വരയിൽകൂടി
723 ഈ പാരിൽ നാം പരദേശികളാം
724 സന്താപം തീർന്നല്ലോ സന്തോഷം വന്നല്ലോ
725 ദൈവകൃപയിൽ ഞാനാശ്രയിച്ച്
726 ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രേ
727 എൻ ജീവനായകാ! എന്നേശുവേ!
728 ഭക്തരിൽ വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമേ നിൻ പ്രിയനാമീ
729 ഉന്നതനേശുവെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ
730 എൻയേശുവേ രക്ഷകാ നല്ല സ്നേഹിതൻ നീ
731 എൻമനം പുതുഗീതം പാടി വാഴ്ത്തിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ
732 ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിടുന്നു
733 ജീവനദി ശബ്ദം മുഴങ്ങിടുന്നു
734 സീയോൻ സഞ്ചാരിയായി
735 എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ
736 യേശുവോടു ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ!
737 ആനന്ദം ആനന്ദമേ
738 എന്നേശുപോയ പാതയിൽ പോകുന്നിതാ ഞാനും
739 ദേവാദി ദേവ സുതൻ
740 സ്തോത്രമനന്തം സ്തോത്രമനന്തം
741 മന്നിതിൽ വന്നവൻ മനുസുതനായ്
742 ക്രിസ്തേശു നാമമഹോ!
743 യേശുവിൻ പിമ്പേ പോകും ഞങ്ങൾ
744 കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ
745 മനമേ ലേശവും കലങ്ങേണ്ട
746 പാടാം പാടാം ജയഗീതം
747 ഞാനെന്റെ നാഥനാമേശുവോടുകൂടെ
748 കാൽവറി മലമേൽ കാണുന്ന
749 കാരുണ്യപൂരക്കടലേ!
750 പാടും ഞാൻ രക്ഷകനെ
751 പാടും ഞാൻ രക്ഷകനെ എന്റെ ജീവനാളെല്ലാം
752 വന്ദനം വന്ദനമേ വന്ദിത വല്ലഭനേ
753 എത്ര നല്ലോരിടയനെൻ യേശു നസറേശൻ!
754 ആണികളേറ്റ പാണികളാലേ
755 ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമെന്നും പരൻ നീ
756 കർത്തനാണെൻ തുണ പേടിക്കയില്ല ഞാൻ
757 എൻദൈവമേ നീയെത്ര നല്ലവനാം! വല്ലഭനാം!
758 കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഞാൻ
759 എന്തുഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ!
760 നടത്തിടുന്നു ദൈവമെന്നെ നടത്തിടുന്നു
761 എനിക്കിനി ജീവൻ ക്രിസ്തുവത്രേ
762 അനുദിനമെന്നെ പുലർത്തുന്ന ദൈവം
763 സ്തുതിപ്പിൻ നാം യഹോവയെ
764 എന്നും സന്തോഷിക്കുമെൻ
765 യേശുവിൻ അജഗണം നമ്മൾ
766 എന്തൊരു സൗഭാഗ്യം!
767 ക്രിസ്തുവിൻ പോർ വീരരേ
768 ഭാഗ്യമിതു പ്രാണസഖേ! ഭാഗ്യമിതു
769 ലോകമാം ഗംഭീരവാരിധിയിൽ
770 പോകുന്നു ഞാനിന്ന് യേശുവിന്നായ്
771 രാജാധി രാജാവു നീ കർത്താധി കർത്താവും നീ
772 ദൈവമെത്ര നല്ലവനാം
773 എത്ര ശുഭം എത്ര മോഹനം സോദര
774 മാനുവേൽ മനുജസുതാ!നിന്റെ
775 യേശുയെൻ തുണയല്ലോ
776 ദൈവം ഈ നല്ല ദൈവം
777 കാത്തിടുന്നെന്നെ കൺമണിപോലെ
778 കരുതുന്നു നമ്മളെ കർത്താവു നിത്യവും
779 ഇടയൻ നല്ലിടയൻ യഹോവ നല്ലിടയൻ
780 പൊന്നേശു തമ്പുരാൻ നല്ലോരു രക്ഷകൻ
781 വിശ്വാസ ജീവിതപ്പടകിൽ ഞാൻ
782 എത്ര നല്ലവനേശുപരൻ!
783 നമുക്കഭയം ദൈവമത്രേ
784 സ്നേഹിക്കുന്നേശുവേ! ദാസൻ നിന്നെ
785 വാഴ്ത്തുവിൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ
786 അത്യുന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും
787 നമ്മൾക്കുലകിൽ സങ്കടമെന്തിന്നേശുവുണ്ടല്ലോ
788 മമ നാവിൽ പുതുഗാനം
789 ഇനിയെങ്ങനെയീ ഭൂവാസം
790 നീയെന്നും എൻ രക്ഷകൻ
791 അൻപിൻ ദൈവമെന്നെ നടത്തുന്ന
792 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ദൈവജനമേ!
793 സ്നേഹച്ചരടുകളാലെന്നെ
794 ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ
795 ക്രിസ്തുവിൻ സന്നിധിയിൽ
796 സന്തതം സ്തുതിചെയ്യുവിൻ പരനെ
797 ജീവനായകനേ! മനുവേലേ!
798 എന്നെന്നും പാടിടും ഞാൻ
799 ബലഹീനനാകുമെന്നെ താങ്ങും നല്ല നാഥനേ!
800 രക്ഷകാ! നിൻ ആടുകളിൻ
801 തുണയെനിക്കേശുവേ
802 ആനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ
803 കരുണ നിറഞ്ഞ കടലേ
804 എന്നെന്നും പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും
805 എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടുമോ?എന്നിലെൻ ദൈവം
806 പരമസുതനെന്റെ പാപമശേഷം
807 എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ
808 കാരുണ്യക്കടലീശൻ
809 എക്കാലത്തിലും ക്രിസ്തു മാറുകില്ല
810 കർത്താവിനായ് പാരിലെന്റെ
811 ദിവ്യജനേശ്വര! ഭവ്യഗുണാത്മക!
812 രക്തം നിറഞ്ഞോരുറവ
813 യേശു മഹേശനെ ഞാൻ
814 ജീവവാതിലാകുമേശു നായക!
815 സ്വർഗ്ഗീയ രാജാവിൻ പൈതങ്ങളേ!
816 നിസ്തുല്യനാഥൻ ക്രിസ്തുവിൽ
817 എൻ പ്രിയനെന്തു നല്ലവൻ
818 മംഗളം ദേവദേവന്നു പ്രതിദിനവും
819 ആനന്ദമേ എന്താനന്ദമേ
820 കൺകളുയർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ
821 എന്നെ അറിയുന്ന ദൈവം
822 എന്നെന്നും ഞാൻ ഗാനം പാടി പുകഴ്ത്തിടുമേ
823 പിന്തുടരും ഞാനേശുവിനെ
824 എക്കാലത്തും ഞാൻ
825 കരുതിടുമെന്റെ അരുമനാഥൻ
826 യാഹെന്ന ദൈവം എന്നിടയനഹോ!
827 തേനിലും മധുരമേശുവിൻ നാമം
828 യഹോവയ്ക്കായ് ഞാൻ കാത്തു കാത്തിരുന്നു
829 പരമ പിതാവേ! നമസ്കാരം
830 ശ്രീനരപതിയേ!
831 എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ക്രിസ്തുവിലുണ്ടേ
832 ഉടയോനാമിടയനെ വെടിയാമോ?
833 ദൈവമെന്റെ നന്മയോർത്തു
834 ഉന്നതനേ! വന്നടിയാരെ
835 രക്ഷകനേ! നിന്റെ പക്ഷമായ്
836 ജീവനാഥനേശുദേവനെത്ര നല്ലവൻ!
837 എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം തീർന്നുപോയല്ലോ
838 ഏതു നേരവുമേശുനാഥനെന്നാശ്രയമതാലേതുമേ
839 ഏറ്റം സമാധനമായ് എൻ ജീവിതം
840 പാടുവിൻ സ്തുതിഗാനം നാം പരൻ
841 ക്രിസ്തുനാമത്തിന്നനന്തമംഗളം ദിവസ്ഥരേ!
842 കരുണാസാഗരമേദേവാ തരിക നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ
843 കർത്തൃനാമം മൂലമെല്ലാ
844 അൻപോടെന്നെ പോറ്റും പ്രിയന്റെ
845 സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നും സന്തോഷിപ്പിൻ
846 എന്നാളും നീ മതി എന്നേശുവേ
847 നന്ദിയാലെൻ മനം പാടിടും
848 വിശ്വാസത്തോണിയിൽ
849 അനുനിമിഷം നിൻകൃപ തരിക
850 മനമേ വാഴ്ത്തുക! നാഥനെ
851 അരിയാബാബിലോൻ നദിക്കരി
852 സ്തുതിപ്പിനെന്നാളും ശ്രീയേശുവെ
853 ദിവ്യനിലയെ ദിഗന്തവലയെ ദേവാ!
854 നിർമ്മല ഹൃദയന്മാർക്കെൻ ദൈവം എത്ര
855 നീതിയാം യഹോവായേ!
856 ഏറ്റം ചെറിയ ജ്യോതിസ്സേ
857 പർവ്വതഭൂമി ഭൂമണ്ഡലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും
858 നീ കരുതുകയാലൊരുവിധവും
859 മനുവേൽ മനോഹരനേ!
860 കാക്കും സതതവും പരമനെന്നെ തൻ
861 ഇരുൾ വഴിയിൽ കൃപതരുവാൻ
862 തിരുകൃപതന്നു നടത്തണമെന്നെ
863 പ്രാണനാഥാ! നിന്നെ ഞങ്ങൾ
864 ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കും എനിക്കു
865 എൻപ്രിയൻ വലങ്കരം പിടിച്ചെന്നെ
866 ക്രിസ്തുവിൻ ജനങ്ങളേ
867 യേശുവിൻ ജനമേ ഭയമെന്തിന്നകമേ
868 സന്തോഷിച്ചു ഘോഷിക്കുവിൻ
869 യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം
870 പാരിതിൽ പരലോക ദേവൻ വന്നു
871 യേശുക്രിസ്തു ഉയിർത്തു ജീവിക്കുന്നു
872 ഭൂവിൽ വന്നവൻ ജീവൻ തന്നവൻ
873 ജീവനുള്ള ദേവനേ വരൂ
874 പരമേശജാതാ! വന്ദനം
875 എത്ര നല്ല സഖി യേശു
876 വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ യഹോവയെ
877 വാഴ്ത്തിടുമേ വാഴ്ത്തുമെന്റെ
878 പ്രിയനവൻ മമ പ്രിയനവൻ
879 ക്രൂശുമെടുത്തു ഞാൻ യേശു രക്ഷകനെ
880 എന്നെ വീണ്ടനാഥൻ കർത്തനാകയാൽ
881 എന്നേശുനാഥനെന്നുമെത്ര നല്ലവൻ
882 ദിനം ദിനം ദിനം നീ വാഴ്ത്തുക
883 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യജീവിതം
884 എന്താനന്ദം എനിക്കെന്താനന്ദം
885 ഉന്നതൻ ശ്രീയേശു മാത്രം
886 കനിവിൻ കരങ്ങൾ ദിനം വഴി നടത്തും
887 യേശു എൻ പക്ഷമായ് തീർന്നതിനാൽ
888 ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ടെനി
889 പാതാളമേ! മരണമേ!
890 സേനയിലധിപൻ ദേവനിലതിയായ്
891 മതിയെനിക്കേശുവിൻ കൃപമതിയാം
892 ഭയപ്പെടാതെ നാം പോയിടാം
893 എനിക്കായ് കരുതാമെന്നുരച്ചവനെ
894 എനിക്കായൊരുത്തമ സമ്പത്ത്
895 ശാപത്തെ നീക്കി
896 ഈ വഴി വളരെ
897 എന്റെ നാവിൽ നവ ഗാനം
898 വിൺമഹിമ വെടിഞ്ഞു മൺമയനായ മനു
899 യേശു എന്റെ രക്ഷ ആയതിനാൽ
900 വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുകിൽ
901 നടക്കണം പ്രിയരെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ
902 ന്യായാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ
903 യഹോവ എന്റെ ഇടയനായതിനാൽ
904 എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ
905 പ്രിയനേ എന്നെക്കരുതും വഴിയിൽ
906 ഏതൊരു കാലത്തും ഏതൊരു നേരത്തും
907 അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ
908 യേശു എത്ര നല്ലവൻ വല്ലഭൻ
909 ഇന്നയോളം ദൈവമെന്നെ നടത്തി
910 എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോർത്താൽ
911 ഇന്നെയോളം എന്നെ നടത്തി
912 യാഹേ! നിൻ തിരുവാസമതീവ മനോഹരം
913 വരു വരു സഹജരെ
914 സേവിക്കും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ എന്നെന്നും
915 യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവൻ
916 കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ പൈതലായ്
917 ദേവാ! ത്രീയേകാ
918 അതിശയമായ് അനുഗ്രഹമായ്
919 ഉടയവനേശുവെന്നിടയനല്ലോ
920 അനുദിനവും പാലകനായരികിലുണ്ടെന്നേശുപരൻ
921 എന്താനന്ദം യേശുവിൻ ദാസന്മാരേ
922 വിശ്വാസ യാത്രയിലെൻ
923 ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്താനന്ദം തന്നിടുന്ന
924 എൻ നാഥനേ! നീ മാത്രമേ
925 യേശു മതി മരുവിൽ
926 കർത്താവുയിർത്തുയരേ ഇന്നും
927 വല്ലഭനേശു എൻ കൂടെയുണ്ടല്ലോ
928 പാടും ദിനവും ഞാൻ സ്തുതിഗാനം
929 പാപിയെന്നെ തേടി വന്നൊരു
930 വിശ്വാസ നായകനേശുവെൻ
931 എന്നന്തരംഗവും എൻജീവനും ജീവനുള്ള
932 യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു
933 എനിക്കായ് കരുതും നല്ലിടയൻ
934 ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാനാളും
935 യേശുവെന്റെ നായകൻ
936 എന്നും ഞാൻ സ്തുതി സ്തോത്രം പാടി
937 വഴി നടത്തുന്നോൻ
938 എന്തൊരു സന്തോഷം
939 സ്തോത്രം സ്തോത്രം പിതാവേ
940 ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും
941 അനുദിനവും അരികിലുള്ള
942 ദൈവമെന്റെ രക്ഷകനായ്
943 എന്റെ സംരക്ഷകൻ
944 ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു
945 എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ
946 എൻ ആത്മാവേ നീ ദുഃഖത്താൽ
947 ജീവകിരീടത്തിൻ കല്ലുകളിൽ കാണുന്നു
948 കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ വെളുപ്പിച്ചുള്ളങ്കികൾധരിച്ചു
949 എന്തു നല്ലോർ സഖി യേശു
950 കർത്താവു ഞങ്ങൾക്കു സങ്കേതമാണെന്നും
951 ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു
952 നീ വീണ്ടെടുത്തതാം എൻ പ്രാണനും
953 ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടതു
954 യേശുവിൻ മധുരനാമം
955 ചൂടും പൊൻകിരീടം ഞാൻ
956 ദൈവമക്കളേ! നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലികൾ
957 സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ
958 ശാശ്വതമായ വീടെനിക്കുണ്ട്
959 ചിത്തം കലങ്ങിടൊല്ലാ
960 ഉന്നത യാനൃപ നന്ദനനേ
961 മാറാത്ത സ്നേഹിതൻ
962 യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവനാം
963 നിസ്തുലനാം നിർമ്മലനാം
964 മഹിമയെഴും പരമേശാ!
965 മണ്മയമാമീയുലകിൽ
966 ഞാനൊരിക്കൽ ഞാനൊരിക്കൽ
967 ആരുമില്ല നീയൊഴികെ
968 ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം
969 യേശു സന്നിധി മമ ഭാഗ്യം
970 ജീവിതക്കുരിശിൻ ഭാരം ഏറിവന്നീടിൽ
971 മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട്
972 എനിക്കേശുവുണ്ടീമരുവിൽ
973 എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ
974 ദേവനെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുവിൻ
975 ആശ്വാസമായെനിക്കേശുവുണ്ട്
976 എൻ യേശുവേ! എൻ ജീവനേ!
977 പരപരമേശാ വരമരുളീശ
978 ഇതുവരെയെന്നെ കരുതിയ നാഥാ!
979 നീ മതി എന്നേശുവേ
980 എൻപ്രാണനാഥൻ എന്നു വരും?
981 അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ
982 നിൻസന്നിധി മതി ഹാ! യേശുവേ!
983 സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ
984 അനുഗ്രഹത്തിന്നധിപതിയേ!
985 സർവ്വസൃഷ്ടികളുമൊന്നായ് പുകഴ്ത്തിടുന്ന
986 അന്ധകാരത്താലെല്ലാ കണ്ണും
987 ഉയർത്തിടും ഞാൻ എന്റെ കൺകൾ
988 എന്നിൽ കനിയും ദൈവം
989 ആശ്വാസഗാനങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ
990 എൻ രക്ഷകനേശു
991 സ്നേഹനിധിയേ ജീവധുനിയേ
992 നിന്നോടെൻ ദൈവമേ! ഞാൻ ചേരട്ടെ!
993 അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും
994 യേശുവാരിലുമുന്നതനാമെന്നാത്മ
995 നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ
996 സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ,മമപ്രിയ
997 മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്?
998 യേശുവേ എൻപ്രാണനായകാ!
999 ഞാൻ... സ്നേഹവാനേശുവിൻ
1000 എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ
1001 കുരിശിൻ നിഴലതിലിരുന്നു
1002 കരുതിടും കരുതിടും
1003 യേശുസന്നിധാനം
1004 ദൈവത്തിൻ പൈതൽ ഞാൻ
1005 സങ്കടത്തിൽ പരൻ
1006 കാൽവറിയിൽ വൻ ക്രൂശതിൽ
1007 എന്നേശു നാഥനെ എന്നാശ നീയേ
1008 വിശുദ്ധർകൂട്ടം രക്ഷകന്നു ചുറ്റും നിന്നു
1009 കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും
1010 കർത്തനെന്റെ സങ്കേതമായ്
1011 വിശ്വസത്താൽ ഞാൻ
1012 എന്തെല്ലാം വന്നാലും
1013 കരുണാനിധിയേ കാൽവറി
1014 ആപത്തുവേളകളിൽ
1015 യോർദ്ദാൻ നദിതീരം കവിയുമ്പോൾ
1016 സീയോൻ യാത്രയതിൽ മനമേ
1017 സ്തുതിചെയ്യുക നാം പരനെ തൻ
1018 അഴലേറും ജീവിത മരുവിൽ
1019 നിനക്കായ് കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി
1020 ഉണ്ടെനിക്കായൊരു മോക്ഷവീട്
1021 കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ
1022 ശാന്തതുറമുഖം അടുത്തു...
1023 ആശ്വാസദായകനായ് എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട്
1024 തഴുകും കരങ്ങൾ അരികിലുണ്ട്
1025 താങ്ങും നിൻകരങ്ങൾ എന്നെ നാഥാ
1026 എന്റെ യേശു വാക്കു മാറാത്തോൻ
1027 കണ്ണുനീരിൽ കൈവിടാത്ത
1028 ഓ.........പാടും ഞാനേശുവിനു
1029 ആശ്വാസദായകൻ യേശുനാഥൻ
1030 മതി മതി യേശുവിൻ കൃപ മതിയേ
1031 അബ്രഹാമിൻ ദൈവമേ തുണ
1032 യേശുവേയെൻ രക്ഷകാ
1033 സങ്കടത്താൽ ഞാൻ തളർന്നു
1034 കരുതിടുവാൻ ദൈവമുണ്ട്
1035 ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ
1036 നീ എന്റെ കർത്താവും
1037 ആകുലനായിതീരരുതേയെൻ മനമേ
1038 എനിക്കെന്നും യേശുവുണ്ട്
1039 ജീവനേകി സ്നേഹിച്ചെന്നോ
1040 മനമെ!.... തളരാതെ
1041 ഈ ദൈവം എന്നുമെൻ ദൈവം
1042 കർത്തനെൻ സങ്കേതം ബലവുമവൻ
1043 ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ
1044 യേശുവേ! എൻ ആശ്രയം
1045 കാരുണ്യക്കടലേ കരളലിയണമേ
1046 യേശു എന്റെ ആശ്രയം
1047 എനിക്കായ് പിളർന്ന
1048 മരിസുതനാം മനുവേലാ!
1049 യേശു നല്ലവൻ എൻ യേശു
1050 ജീവനാം എൻ യേശുവേ
1051 കൂരിരുൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ
1052 എത്ര നല്ല മിത്രമെനിക്കേശു
1053 ശ്രീയേശുവെന്റെ രക്ഷകൻ
1054 ഇമ്പമോടേശുവിൽ തേറും
1055 വെള്ളത്തിൽ വെറുമൊരു കുമിളപോലെ
1056 എന്തു നല്ലോർ സഖി യേശു

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.