പാട്ട് പുസ്തകങ്ങള്‍

ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

YMEF Kerala പുറത്തിറക്കിയ 1800-ല്‍ പരം ഗാനങ്ങള്‍ ഉള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങള്‍ എന്ന പാട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍. 

ആപ്പ് ലിങ്ക്

RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)

ബ്രദര്‍ ആര്‍. എസ്. വി.  രചിച്ച 95 ഗാനങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പുറത്തിറക്കിയ പാട്ട് പുസ്തകം ആണ് RSV വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍. എല്ലാ ഗാനങ്ങളുടെയും വരികള്‍, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാനങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കാന്‍ ഉള്ള സൗകര്യം ഈ പാട്ട് പുസ്തകത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ആപ്പ് ലിങ്ക്

അവന്‍ കൃപ

റാഫാ മീഡിയ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പുറത്തിറക്കിയ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ്‌ ക്രിസ്തീയ ആല്‍ബം ആണ് 'അവന്‍ കൃപ'. അതിലെ 12 ഗാനങ്ങളുടെ  വരികളും, അതോടൊപ്പം  ഗാനങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കാനും ഈ പാട്ട് പുസ്തകം സന്ദര്‍ശിക്കുക.

ആപ്പ് ലിങ്ക്