എൻപ്രാണനാഥൻ എന്നു വരും?

എൻപ്രാണനാഥൻ എന്നു വരും?

എന്നു തീരും എൻവേദനകൾ?

 

ആകുലത്തിൽ ആശ്വസിപ്പാൻ ആവശ്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ

അങ്ങല്ലതാരും ഇല്ലെനിക്ക് ആത്മനാഥാ ഈ പാരിടത്തിൽ

 

ഇന്നിഹത്തിൽ നിന്നിലല്ലാതില്ല സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ

തിങ്ങിവിങ്ങുന്ന സങ്കടവും എങ്ങും പഴിയും നിന്ദകളും

 

പ്രിയരെല്ലാം കൈവിടുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായ് മാറിടുമ്പോൾ

പ്രാണപ്രിയാ ഈ ഏഴയാകും പ്രാണിയെ നീയും കൈവിടുമോ!

 

നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല നീ നൽകുമെല്ലാം നന്മയല്ലോ

നിത്യത തന്നിലെത്തുവോളം നീ നടത്തെന്നെ നിൻഹിതംപോൽ