എൻ യേശുവേ! എൻ ജീവനേ!

എൻ യേശുവേ! എൻ ജീവനേ!

എന്നാശ നീ മാത്രമാം

 

ശോകാന്ധകാരങ്ങളിൽ എൻ ഏകാന്ത നേരങ്ങളിൽ

എൻ കാന്താ! നീയുള്ളിലാശ്വാസമായ്

വൈകാതെൻ മുൻവന്നിടും

 

ഉറ്റോരുപേക്ഷിച്ചിടും എൻ കൂട്ടാളികൾ പോയിടും

തെറ്റാതെന്നാവശ്യ നേരങ്ങളിൽ

കൂട്ടായെനിക്കുണ്ടു നീ

 

രാവിൽ വിളക്കാണു നീ എൻനാവിൽ മധുവാണു നീ

അളവില്ലാ കദനത്തിൻ കാർമേഘത്തിൽ

മഴവില്ലിന്നൊളിയാണു നീ

 

വേറില്ലെനിക്കാശ്രയം ഹാ! വേറില്ലെനിക്കാരുമേ

നേരിട്ടറിഞ്ഞെന്നഴൽ നീക്കുവാൻ

ചാരത്തു നീ മാത്രമേ

 

ഒന്നേയെനിക്കാഗ്രഹം ഞാൻ നിന്നെയെൻ മുൻകാണണം

എന്നേരവും നിൻ മുഖദർശനം തന്നേഴയെയോർക്കണം.