കരുണാനിധിയേ കാൽവറി

കരുണാനിധിയേ കാൽവറി

അൻപേ ആ ആ ആ ആ

നീ മാത്രമാണെനിക്കാധാരം

 

കൃപയേകണം കൃപാനിധിയെ

കൃപാനിധിയെ കൃപാനിധിയെ

മുമ്പേ പോയ നിൻപിമ്പേ ഗമിപ്പാൻ ആ ആ ആ ആ

നീ മാത്രമാണെനിക്കാധാ

 

താതാനിന്നിഷ്ടം മന്നിൽ ഞാൻ ചെയ്‌വാൻ

തന്നിൽ വസിപ്പാൻ ഉന്നതം ചേരാൻ

ത്യാഗം ചെയ്യുന്നീ പാഴ്മണ്ണിനാശ ആ ആ ആ ആ

ഓടുന്നു നാടിനെ പ്രാപിപ്പാൻ

 

മാറാ എലീമിൽ പാറയിൻ വെള്ളം

മാറാത്തനേകം മാധുര്യമന്ന

പാറയാം യാഹെൻ രാപ്പകൽ ധ്യാനം ആ ആ ആ ആ

യോർദ്ദാന്റെ തീരമെൻ ആശ്വാസം

 

എന്നെൻ സീയോനെ ചെന്നങ്ങു കാണും

അന്നെൻ കണ്ണീരും മാറും കനാനിൽ

ഭക്തർ ശ്രവിക്കും കർത്തൃകാഹളം ആ ആ ആ ആ

വ്യക്തമായ് കാണും എൻ രക്ഷകനെ.