എൻസങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നുപോയി

എൻസങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നുപോയി

സംഹാരദൂതൻ എന്നെ കടന്നുപോയി

 

കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ വിലയേറിയ നിണത്തിൽ

മറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടരക്ഷണത്തിൽ

 

ഫറവോന്നു ഞാനിനി അടിമയല്ല

പരമസീയോനിൽ ഞാനന്യനല്ല

 

മരുവിലെൻ ദൈവമെനിക്കധിപതിയേ

തരുമവൻ പുതുമന്ന അതുമതിയേ

 

മാറയെ മധുരമാക്കിത്തീർക്കുമവൻ

പാറയെ പിളർന്നു ദാഹം പോക്കുമവൻ

 

മനോഹരമായ കനാൻ ദേശമേ

അതേ എനിക്കഴിയാത്തൊരവകാശമേ

 

ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ

കനാൻ ജീവിതമെനിക്കാനന്ദമേ

 

എന്റെ ബലവും എന്റെ സംഗീതവും

എൻരക്ഷയും യേശുവത്രേ ഹല്ലേലുയ്യാ.