മംഗളം ദേവദേവന്നു പ്രതിദിനവും

മംഗളം ദേവദേവന്നു പ്രതിദിനവും

മംഗളം ദേവദേവന്നു

 

ഭംഗമില്ലാതെ പര മോന്നതനായുലകി-

ലെങ്ങും നിറഞ്ഞു മരുവും പരാപരന്നു

 

ജീവനില്ലാതിരുന്നോ രാദിജലമതിന്മേ-

ലാവസിച്ചുയിർ കൊടുത്ത പിതാമഹന്നു

 

ഏകജാതനാം തിരു സൂനുവെ ദയയോടു

ലോകരക്ഷയ്ക്കു നൽകിയ സുരാധിപന്നു

 

നീതിയോടിഹലോക ജീവിതം കഴിപ്പതി-

ന്നാവിതന്നനുഗ്രഹിക്കു മഖിലേശന്നു

 

ദേവനിവാസമായി ഭൂവിനെ ശരിയാക്കി

മേവുവാൻ കൃപയരുളും സനാതനന്നു.