സംജജീവകമാം തിരുവചനം

സംജജീവകമാം തിരുവചനം

സന്തോഷസമേതം പ്രതിദിനമെൻ

ജീവിത പരമസുഖാർത്ഥമ-

ചഞ്ചലനായ് ഹൃദി സംഗ്രഹിക്കും

 

പഞ്ചാമൃതസന്നിഭമതു മമ

നെഞ്ചിന്നരുളും സംതൃപ്തിയെ

സംജാത സുമോദമന്വിതമെ-

ന്നധരം സ്തുതിചെയ്യുമേശുവെ

 

പുന്തേൻ ഭ്രമരങ്ങളതീവ ശ്രമം

ചെയ്താർജ്ജിപ്പതുപോൽ മമ

സന്ദേഹമൊഴിഞ്ഞനിശം

വചനത്തിൻ മധുരസമാസ്വദിക്കും

 

ഇന്നാൾവരെയും പൊരുതവയൊടു

നന്നായ് മന്നവർ നാസ്തികരും

എന്നാൽ നിസ്തുലമഹിമയൊടവ

യിന്നും വിജയിച്ചിടുന്നു

 

ദൈനംദിനമിവയുടെ സത്യത

ജനസമ്മതമായി വരുന്നു

നൂനം പല നൂതന തെളിവുക-

ളൂനമൊഴിഞ്ഞുളവായിടുന്നു.