ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്താനന്ദം തന്നിടുന്ന

ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്താനന്ദം തന്നിടുന്ന

ഉത്തമ ജീവിതമേ ഉലകിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതമേ

നിസ്തുല്യമഹത്വത്തിൻ പ്രത്യാശ നൽകിടുന്ന

ഭക്തരിൻ ജീവിതമേ പരിശുദ്ധരിൻ ജീവിതമേ

 

ലോകം പകച്ചെന്നാലും സ്നേഹിതർ പഴിച്ചാലും

ദേഹം ക്ഷയിച്ചാലും മമ ദേഹം ക്ഷയിച്ചാലും

മോക്ഷത്തിലെനിക്കുള്ള നിക്ഷേപമോർത്തിടുമ്പോൾ

സന്തോഷം സന്തോഷം ബഹു സന്തോഷംസന്തോഷം

 

ഖേദം നിറഞ്ഞിടുന്ന വേളയിൽ പാടിടുവാൻ

ഗീതങ്ങൾ നൽകിടുന്നു പാടാൻ ഗീതങ്ങൾ നൽകിടുന്നു

മാറാത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളോരോന്നും ഓർത്തിടുമ്പോൾ

ആമയം നീങ്ങിടുന്നു ഹൃദി ആനന്ദം നേടിടുന്നു

 

ശത്രു അരികിലുണ്ട് എങ്കിലും ഭയമില്ല

കർത്താവിൻ കൈകളിൽ ഞാൻ

എന്റെ കർത്താവിൻ കൈകളിൽ ഞാൻ

തൻ കൈയിൽനിന്നു പിടിച്ചാരാലും വേർപിരിക്കാൻ

സാധിക്കയില്ലല്ലോ ശത്രു നാണിച്ചുപോമല്ലോ.