ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടതു

ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടതു

കാണാമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താൽ

താതൻ വാസം നമുക്കൊരുക്കി

നിൽക്കുന്നുണ്ടക്കരെ കാത്തതാൽ

 

വേഗം നാം....... ചേർന്നിടും

ഭംഗിയേറിയ ആ തീരത്തു (2)

 

നാം ആ ശോഭനനാട്ടിൽ പാടും

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോരുടെ സംഗിതം

ഖേദം രോദനമങ്ങില്ലല്ലോ

നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക്

 

സ്നേഹമാം സ്വർഗ്ഗതാതനുടെ

സ്നേഹദാനത്തിനും നാൾക്കുനാൾ

വിഴ്ചയെന്യേ തരും നന്മയ്ക്കും

കാഴ്ചയായി നാം സ്തോത്രം പാടും