വേഗം വരണം പ്രഭോ ഭവാൻ

വേഗം വരണം പ്രഭോ ഭവാൻ

യോഗമിതിലദ്ധ്യക്ഷനായ്

ഏകാന്തചിന്തയോടെ

ഞങ്ങളേവരും കാത്തിരിക്കുന്നേ

 

ഊറ്റമായ് കാറ്റിളകി കട-

ലേറ്റവുമിരമ്പിടുമ്പോൾ

മുറ്റും ഭയം തീർക്കുവാൻ മന

മുറ്റരികിലെത്തും വിഭോ

 

നിന്നെപ്പിരിഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഗുരോ

ഞങ്ങളാൽ കഴികയില്ലേ

സൂര്യനെ കൂടാതുണ്ടോപകൽ

ചന്ദ്രനെന്യേ രാത്രി നന്നോ?

 

ഗന്ധം പിരിഞ്ഞിടുകിൽ

പൂക്കളെന്തിനുപയോഗമാകും?

ചന്തമകന്നിടുമേ ഞങ്ങൾ-

ക്കന്തികേ നീയില്ലയെന്നാൽ

 

നിൻനാദം കേൾപ്പിക്കണേ നിന്റെ

നൻമൊഴികൾ തൂകേണമേ

വൻമാരിപോലാശിഷമേകി

നന്മ വളർത്തിടേണമേ

 

ഹാ രമ്യനാരകമേ, മധു

പൂരമാർന്ന നിൻഫലങ്ങൾ

പാരമശിച്ചടിയാർ താപ

ഭാരമകന്നിടേണമേ.