ഒന്നിലും ഭയന്നിടാതെ പോകാം സഖാക്കളെ

ഒന്നിലും ഭയന്നിടാതെ പോകാം സഖാക്കളെ

ഉന്നതന്റെ വന്ദ്യനാമമൊന്നായുർത്തിടാൻ

 

നിസ്തുല്യനാമം ക്രിസ്തേശു നാമം

നിത്യം പുകഴ്ത്തണം തൻ നിർദ്ദേശമൊത്തു നാം

നിൽക്കണം മടുത്തിടാതെ പോർ നടത്തണം

ജയം നിശ്ചയം, നിരക്കണം നിരാമയം സഖാക്കളേ!

 

പാപത്തിൻ കൂലി തൻ ദേഹത്തിലേറ്റവൻ

താപം സഹിച്ച തൻ സ്നേഹം നിനയ്ക്കുവിൻ

മറ്റൊരുത്തനീ വിധത്തിലുറ്റു രക്ഷ ചെയ്തവൻ

ഇദ്ധരിത്രി തന്നിലെങ്ങുമില്ലയെന്നറിഞ്ഞു നാം

 

തെല്ലും പരാജയം ഉണ്ടാകയില്ല നാമെല്ലാ-

മേശുവെ പിഞ്ചെല്ലാ മുല്ലാസമായ്

അല്ലലൽപ്പകാലമുണ്ടെന്നാകിലും വരും ജയം

ഹല്ലേലുയ്യാ! ഹല്ലേലുയ്യാ! ഹല്ലേലുയ്യാ! ജയം