തുണയെനിക്കേശുവേ

തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൽ

അനുദിനം തൻ നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ

 

അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും

അവനിയിലാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ

 

പകയെന്റെ കെണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും

പകലിലും രാവിലും താൻ പകർന്നിടും കൃപമഴപോൽ

 

ശരണമവൻ തരും തൻ ചിറകുകളിൻ കീഴിൽ

പരിചയും പലകയുമാം പരമനിപ്പാരിടത്തിൽ

 

വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും

വലയമായ് നിന്നെന്നെ വല്ലഭൻ കാത്തിടുമേ

 

ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തുനാളുകളിൽ

ആഗതനാമരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ.