രാജാധി രാജാവു നീ കർത്താധി കർത്താവും നീ

രാജാധി രാജാവു നീ കർത്താധി കർത്താവും നീ

ദേവാധി ദേവൻ നീയേ യേശുവെയൻ സർവ്വവും

നീയേയെൻ സമ്പത്തു സംതൃപ്തി സങ്കേതം

നീയേയെൻ സൗഭാഗ്യം സന്തോഷം സംഗീതം

 

അത്യന്തം സ്തുത്യൻ നീയത്യുന്നതൻ

നിത്യവും നിന്നെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും നാഥാ

കൃത്യങ്ങൾ നിന്നുടെയത്ഭുതങ്ങൾ

കൃത്യമായോർത്തു ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യും

 

ശോകം കലരാത്ത സന്തോഷവും

ലോകം തരാത്ത സമാധാനവും

ദാഹം വരാതുളള വെള്ളവും നീ

നൽകും നിന്നാശ്രിതർക്കാവശ്യം പോൽ

 

തീരാത്ത സ്നേഹം നിൻ സ്നേഹം മാത്രം

മാറാത്ത കർത്താവും നീ മാത്രമാം

തോരാത്ത കണ്ണീർ തുടയ്ക്കും നിൻ കൈയ്

ചാരത്തു നീ വന്നെൻ ഭീതി നീക്കും

 

കൂടാരവാസം കഴിഞ്ഞു നിന്റെ കൂടെ

ഞാൻ പാർക്കുന്ന നാളോർക്കവേ

കൂടുന്നെന്നുള്ളിൽ പ്രത്യാശയതാൽ

പാടുന്നു ഞാൻ പുത്തൻ പല്ലവികൾ.