വല്ലഭനേശു എൻ കൂടെയുണ്ടല്ലോ

വല്ലഭനേശു എൻ കൂടെയുണ്ടല്ലോ

നല്ലവനായെന്നും അരികിലുണ്ട്

ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കും താതൻ

എന്നും എന്റെ അരികിലുണ്ട് (2)

 

ലോകാന്ത്യം വരെയും കൈവിടാത്തവൻ

സകലവും നന്മയ്ക്കായ് ചെയ്തിടുന്നോൻ

ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കും താതൻ

എന്നും എന്റെ അരികിലുണ്ട് (2)

 

തൻ മക്കൾക്കായ് വീടൊരുക്കുന്നോൻ

വീണ്ടുംവരുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തോൻ

ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കും താതൻ

എന്നും എന്റെ അരികിലുണ്ട് (2)

 

മരണത്തിൻനിഴൽ താഴ്വരയതിലും

എൻകൂടെയുണ്ടെന്നുര ചെയ്തവൻ

ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കും താതൻ

എന്നും എന്റെ അരികിലുണ്ട് (2)