വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശുനാഥനു

വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശുനാഥനു

വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു

വന്ദനം വന്ദനം നന്ദിയോടടിയാർ

വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു

 

ഇന്നെയോളമെന്നെ നടത്തിയല്ലോ

മന്ന തന്നെന്നെ നീ പോറ്റിയല്ലോ

തന്നിടും സകലവും അന്ത്യം വരെ

നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ

 

നിന്നുടെ സന്നിധി മോഹനമേ

ഉന്നതമോദത്തിന്നുറവിടമേ

വന്നിടും നേരം ഈ ഞങ്ങളെ

പൊന്നു തേജസ്സാൽ പൊതിയണമേ

 

ജീവമൊഴി ശ്രവിച്ചീയടിയാൻ

ജീവനെ സമൃദ്ധമായ് നേടിടുവാൻ

ജീവൻ വെടിഞ്ഞെന്നെ വീണ്ടവനെ

ജീവകാലമെല്ലാം സ്തുതിച്ചീടും ഞാൻ.