കർത്തനാണെൻ തുണ പേടിക്കയില്ല ഞാൻ

കർത്തനാണെൻ തുണ പേടിക്കയില്ല ഞാൻ

മർത്യനിന്നെന്നോടു എന്തു ചെയ്യും?

ധൈര്യമായീവിധം ഓതി ഞാൻ ജീവിതം

ചെയ്തിടും ഭൂവിതിൽ ഹല്ലേലുയ്യാ

 

വൈരിയിൻ ആളുകൾ പെരുകുമീ നാളുകൾ

ധൈര്യം തരുന്നതെന്നേശുനാഥൻ

എളിയവനാകിലും ധനികനല്ലായ്കിലും

കരുതുന്നെന്നെയവൻ ഹല്ലേലുയ്യാ

 

അലറുന്ന സിംഹമായ് ഒളിചിന്നും ദൂതനായ്

അരി വന്നു നേരിടും നേരമെല്ലാം

അലയാതെ നിന്നിടാൻ ബലമെനിക്കേകുവാൻ

അരികിലുണ്ടേശു താൻ ഹല്ലേലുയ്യാ

 

ഇത്ര വലിയവൻ മിത്രമായുള്ളപ്പോൾ

ഇദ്ധര തന്നിൽ ഞാൻ ഭീതനാമോ

കർത്താധീകർത്തനായ് രാജാധിരാജനായ്

ശക്തനുമാണവൻ ഹല്ലേലുയ്യാ.