ഉണ്ടെനിക്കായൊരു മോക്ഷവീട്

ഉണ്ടെനിക്കായൊരു മോക്ഷവീട്

ഇണ്ടലകന്നു ഞാൻ വാഴുമങ്ങ്

ദൈവമുണ്ട് അങ്ങു പുത്രനുണ്ട്

ആത്മാവുണ്ട് ദൈവദൂതരുണ്ട്

 

കൂടാരമാകുന്ന എൻഭവനം

വിട്ടകന്നാലെനിക്കേറെ ഭാഗ്യം

കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത മോക്ഷവീട്ടിൽ

വേഗമായിട്ടങ്ങു ചെന്നുചേരും

 

കർത്തനേശു തന്റെ പൊൻകരത്താൽ ചേർത്തിടുമായതിലെന്നെയന്ന്

ഒട്ടുനാൾ കണ്ണുനീർപെട്ടതെല്ലാം

പെട്ടെന്നു നീങ്ങിടുമേ തിട്ടമായ്

 

പോകാമെനിക്കെന്റെ രക്ഷകന്റെ

രാജ്യമതിനുള്ളിൽ വാസം ചെയ്യാം

രോഗം ദുഃഖം പീഡയൊന്നുമില്ല

ദാഹം വിശപ്പുമങ്ങൊട്ടുമില്ല

 

ഈ വിധമായുള്ള വീട്ടിനുള്ളിൽ

പാർക്കുവാനെന്നുള്ളം വാഞ്ഛിക്കുന്നു

എന്നു ഞാൻ ചെന്നങ്ങു ചേരുമതിൽ പിന്നീടെനിക്കാപത്തൊന്നുമില്ല

 

നൊടിനേരത്തേക്കുള്ള ലഘുസങ്കടം

അനവധി തേജസ്സിൻ ഭാഗ്യം തന്നെ

കണ്ണിനു കാണുന്നതൊന്നുമില്ല

കാണപ്പെടാത്തൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ