വന്ദനം വന്ദനമേ വന്ദിത വല്ലഭനേ

വന്ദനം വന്ദനമേ വന്ദിത വല്ലഭനേ

വന്ദനം സ്തുതികൾ യോഗ്യം

നിനക്കെന്നും ഉന്നതനന്ദനനേദേവാ

 

മരണവിധിയാൽ ശരണറ്റോനായ്

മരുവിൽവലഞ്ഞോരെന്നെ

മനുവേലനായി നീ ധരയിങ്കൽ വന്നു

മരണം വരിച്ചിതല്ലോദേവാ

 

താതനെ മാനിച്ചും പാപിയെ സ്നേഹിച്ചും

പഴുലകിൽ വന്നു നീ

പാവനമാം നിൻചെന്നിണം ചിന്തി

പാപം പരിഹരിപ്പാൻ എന്റെ

 

നന്ദിയാലെന്നുള്ളം നന്നേ നിറയുന്നേ

നിൻ സ്നേഹം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ

തൃപ്പാദം വീണിപ്പോൾ വാഴ്ത്തി വണങ്ങുന്നേ

സ്തോത്രം സ്തുതികളാലേദേവാ

 

ഏകി സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം ഏഴകൾക്കായി നീ

പൂകി വാനനലോകത്തിൽ

വേഗം വരുമെന്ന വാഗ്ദത്തം പോൽ നാഥാ

മേഘേ വന്നിടേണമേ വേഗം.