എൻ നാഥനേ! നീ മാത്രമേ

എൻ നാഥനേ! നീ മാത്രമേ

എന്നാത്മാവിൻ സംഗീതമേ എൻനാഥനേ!

 

നീർത്തോടു തേടി ഓടുന്ന മാൻപോൽ

എൻ പ്രാണനാഥാ! നിന്നോടു ചേരുവാൻ

എൻ പ്രാണൻ വാഞ്ഛിച്ചു പാർത്തിടുന്നു

 

നിൻ നാമമെന്നും മോഹനം തന്നെ

നിൻ സ്നേഹമെത്രയോ മാധുര്യമാം!

നിൻ യാഗവേദിയെൻ വിശ്രമസ്ഥാനമാം

നിൻ പാദസെവയെന്നാനന്ദമാം

 

ഇന്നലേയിന്നുമെന്നും അനന്യനാം

നിന്നിലീ സാധു ഞാൻ ധന്യനല്ലോ

എന്നോടുകൂടെ നീ നിന്നോടുകൂടെ ഞാൻ

എന്നും പിരിയാത്ത ജീവിതമാം.