ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിടുന്നു

ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിടുന്നു

എൻ സഹായം എവിടെ നിന്നു വരും?

എൻ സഹായം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച

യഹോവയിങ്കൽ നിന്നല്ലോ

 

നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കുകില്ല

നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകില്ല

അവൻ മയങ്ങുകില്ല അവനുറങ്ങുകില്ല

യിസ്രായേലിൻ പരിപാലകൻ

 

യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ

യഹോവ വലഭാഗേ നിനക്കു തണൽ

പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും

നിന്നെ യാതൊന്നും ബാധിക്കയില്ല

 

യഹോവ നിന്നെ പരിപാലിക്കും

നിന്റെ പ്രാണനെയും പരിപാലിക്കും

നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും

എന്നേക്കും പരിപാലിക്കും