വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുകിൽ

വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുകിൽ

ഇന്നയോളം നടത്തിയ നാഥാ

നന്ദിയല്ലാതിന്നൊന്നുമില്ല

എന്നും കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചവനേ (2)

 

നന്മ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കായ്

തന്നു നവ്യമാക്കി ഈ ജീവിതം

നാവിനാലെ കീർത്തിച്ചിടുവാൻ

നാൾമുഴുവൻ കൃപ കാട്ടി നീ (2)

 

ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടു പോകാൻ

ബലം നൽകി നീ നടത്തി

തളർന്നോരോ നേരത്തിലെല്ലാം

തവ കരങ്ങൾ ആശ്വാസമായ് (2)

 

ഓടി മറയുന്ന നാളുകളെല്ലാം

ഓർപ്പിക്കുന്നു നിൻ കാരുണ്യം

ഓരോ ജീവിതനിമിഷങ്ങൾ പോലും

ഓതിടുന്നു തവസാന്നിദ്ധ്യം (2)

 

മനസ്സിൻ വ്യഥ നീയെന്നും കണ്ടു

മനസ്സലിഞ്ഞു നീ ദയ കാട്ടി

ഇരുളേറും പാതയിലെല്ലാം

ഇതുവരെയും താങ്ങിയല്ലോ (2)