എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി ഞാൻ

എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി ഞാൻ

എന്തു ചെയ്യേണ്ടുനിനക്കേശുപരാ ! ഇപ്പോൾ

 

നന്ദികൊണ്ടെന്റെയുള്ളം നന്നേ നിറയുന്നേ

സന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നേൻ- ദേവാ

 

പാപത്തിൽ നിന്നു എന്നെ കോരിയെടുപ്പാനായ്

ശാപ ശിക്ഷകളേറ്റ ദേവാത്മജ- മഹാ

 

എന്നെയൻപോടു ദിനംതോറും നടത്തുന്ന

പൊന്നിടയന്നനന്തം വന്ദനമേ- എന്റെ

 

അന്ത്യം വരെയുമെന്നെ കാവൽ ചെയ്തിടുവാൻ

അന്തികേയുള്ള മഹൽശക്തി നീയേ- നാഥാ

 

താതൻ സന്നിധിയിലെൻ പേർക്കു സദാ പക്ഷ

വാദം ചെയ്യുന്ന മമ ജീവനാഥാ- പക്ഷ

 

കുറ്റം കൂടാതെയെന്നെ തേജസ്സിൻ മുമ്പാകെ

മുറ്റും നിറുത്താൻ കഴിവുള്ളവനേ- എന്നെ

 

മന്നിടത്തിലടിയൻ ജീവിക്കും നാളെന്നും

വന്ദനം ചെയ്യും തിരുനാമത്തിന്നു- ദേവാ.