ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ

നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു

നിത്യമായ് സ്നേഹിച്ചെന്നെ നിന്റെ

പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ

 

നിൻമഹാ കൃപയ്ക്കായ്

നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും (2)

 

ഈ ലോകത്തിൽ വന്നേശു എന്റെ,

മാലൊഴിപ്പാൻ സഹിച്ചു, ബഹു

പീഡകൾ സങ്കടങ്ങൾ പങ്ക-

പ്പാടുകൾ നീചമരണവും

 

മോചനം, വീണ്ടും ജനനവും,

നീചപാപിയെന്നിൽ വസിപ്പാൻ

നിന്നാത്മവിന്റെ ദാനവും, നീ

തന്നു സ്വർഗാനുഗ്രഹങ്ങളും.

 

അന്നവസ്ത്രാദി നന്മകളെ

എണ്ണമില്ലാതെന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞു

തിന്മകൾ സർവ്വത്തിൽ നിന്നെന്നെ

കണ്മണി പോലെ കാത്തിടുന്നു

 

നാശമില്ലാത്തവകാശവും

യേശുവിൻ ഭാഗ്യസന്നിധിയിൽ

നീതിയിൻ വാടാമുടികളും

തൻമക്കൾക്കു സ്വർഗ്ഗേ ലഭിക്കും

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.