ദിവസാവസാന സമയമായ് നാഥാ!

ദിവസാവസാന സമയമായ് നാഥാ!

തവസന്നിധാനം ഞാൻ തേടുന്നു മോദാൽ

ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെയും പൂർവ്വനാം ദേവാ!

നവസംഗീതം പാടി വാഴ്ത്തും നിൻനാമം

 

പറവകൾ കൂടുകൾ തന്നിലണഞ്ഞു

പകലോൻ പടിഞ്ഞാറെ കടലിൽ മറഞ്ഞു

പകലുള്ളൊരു പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു

പരിപാലക പാദത്തിൽ ഞാനുമണഞ്ഞു

 

തിരുമുമ്പിൽ വരുവോരെ നിരസിക്കയില്ല

തിരുവദനം കാണുന്നോർ ലജ്ജിക്കയില്ല

തിരുവചനം പാലിപ്പോർക്കൊരു ഭീതിയില്ല

ശരണമവർക്കെന്നും നീ തന്നേ നാഥാ!

 

പലവിധമാം പൈശാചിക പോർ നടക്കുമ്പോൾ

പകലിൽ തവ കൈയെന്നെ താങ്ങുന്നു നിത്യം

അകതളിരിൽ സുഖമൊടുഞാൻ പാടുന്നീ നേരം

പക വളരും പാരിൽ തവ പാദം മമ ശരണം.