ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ

ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ

ഉത്സുകരായിരിപ്പിൻ

ഉന്നതനാഥൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു

ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു

 

ഇരുൾ മൂടും കാലം ഈ ഭൂവിൽ

വരുവാൻ ഇല്ലിനി നാളധികം

പ്രബുദ്ധരായ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്‌വിൻ

പ്രത്യാശയോടിരിപ്പിൻ

 

അത്തിയും തളിർത്തു വേനലുമടുത്തു

ക്രിസ്തുവിൻ വരവടുത്തു

വിശുദ്ധിയെക്കാത്തു വിശുദ്ധർ

നാമൊത്തു വിജയത്തിൻ ഗീതംപാടാം

 

ക്രിസ്തുവിൽ ചെയ്യും

പ്രവൃത്തികളൊന്നും വൃഥാവിലല്ലല്ലൊ

പ്രതിഫലം ലഭിക്കും കിരീടം ധരിക്കും

പ്രിയനവൻ വരും നാളിൽ

 

പുതുമേനി ധരിച്ചു പുതുവീണയേന്തി

പുതുഗാനം പാടിയന്നാൾ

പരലോകം തന്നിൽ പിരിയാതെ

നമ്മൾ പരനോടു ചേർന്ന് വാഴും