നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും

നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും

നീ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ ദൈവം

 

ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയമോടെ

തേടും നിന്മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം

സേവിച്ചീടും ഞാൻ എൻ സർവ്വവുമായ്

അടിയനിതാ അടിയനിതാ ദേവാ (3) അടിയനിതാ

 

നീ എന്റെ രക്ഷകനും നീ എന്റെ വൈദ്യനും

നീ എന്റെ ആലംബവും നീ എൻ ദൈവം

 

നീ എന്റെ പാലകനും നീ എന്റെ ആശ്വാസവും

നീ എന്റെ മറവിടവും നീ എൻ ദൈവം