ആനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ

ആനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ

ആരും തരാത്ത സമാധാനമേ

അരുമ നാഥൻ എന്റെ അരികിലുണ്ടേ

അതുമതി അടിയനീ മരുയാത്രയിൽ

 

തന്നരികിൽ എന്നും മോദമുണ്ട്

ആനന്ദത്തിൻ പരിപൂർണ്ണതയും

മാൻ അരുവി തിരഞ്ഞിടുന്നപോൽ

ഞാനവൻ സന്നിധി കാംക്ഷിക്കുന്നു

 

നല്ലവൻ താനെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞാൽ

ഇല്ലൊരു ഭാരവുമീയുലകിൽ

തൻചുമലിൽ എല്ലാം വച്ചിടും

ഞാൻ താൻ ചുമടാകെ വഹിച്ചിടുവാൻ

 

അന്ത്യം വരെ എന്നെ കൈവെടിയാതന്തികേ

നിന്നിടാമെന്നു ചൊന്ന

തൻതിരുമാറിടമെന്നഭയം

എന്തിനെനിക്കിനീ ലോകഭയം.