സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരും ദൈവകൂടാരം

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരും ദൈവകൂടാരം

പുതുവാന ഭൂമിയതിൽ പുതുശാലേം നഗരം

ഞാനവിടെ പാടിടും സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ

 

രത്നങ്ങൾ വൈഡൂര്യക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട്

നിർമ്മിതമാണീ നഗരം

പുത്തനെരൂശലേം ജ്യോതിർമയം

മോഹനം ഈ പൊൻനഗരം

 

കുഞ്ഞാട്ടിൻ ശോഭയതാൽ മിന്നിടും നാട്ടിൽ

ജീവനദിക്കിരുകരയും ജീവതരുവുണ്ട്

പുതുകനികൾ ഏകിടും പുതുമാസം തോറും

 

ദൈവം താൻ ദൈവമായ് കണ്ണീർ തുടയ്ക്കും

കഷ്ടതയും മുറവിളിയും മൃത്യുവുമില്ലവിടെ

പാപമവിടില്ലല്ലോ സാത്താനില്ലല്ലോ.