യേശു സന്നിധി മമ ഭാഗ്യം

യേശു സന്നിധി മമ ഭാഗ്യം

ക്ലേശം മാറ്റി മഹാ സന്തോഷം ഏകുന്ന

 

ശുദ്ധാത്മവനുദിനം എന്നുള്ളിൽ വസിച്ചെന്നെ

പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കും നേരമെപ്പോഴും

 

ദൈവവചനമതിൽ ധ്യാനിച്ചിടുവാനതി

രാവിലെ തൻ പാദം പ്രാപിക്കും നേരം

 

പാപത്താലശുദ്ധനായ് തീരും സമയമനു

താപഹൃദയമോടെ ഞാനണയുമ്പോൾ

 

ലോകചിന്തകളാകും ഭാരച്ചുമടതിനാൽ

ആകുലപ്പെട്ടു തളർന്നിടുന്ന നേരം

 

ദുഃഖങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ മുറ്റും തകർത്തിടുമ്പോൾ

ഒക്കെയും സഹിച്ചിടാൻ ശക്തി നൽകുന്ന

 

യാതൊരു സമയമെന്നന്ധതയതുമൂലം

പാതയറിയാതെ ഞാൻ വലയുമ്പോൾ

 

തക്കസമയമെല്ലാം മുട്ടും പ്രയാസവും തൻ

മക്കൾക്കു തീർത്തു കൊടുത്തിടുന്നോരെൻ

 

ശത്രുവിൻ പരീക്ഷയെൻ നേരേ വന്നിടുന്നൊരു

മാത്രയിൽ ജയം നൽകി രക്ഷിച്ചിടുന്ന.