ഒന്നേ ഒന്നാണെന്നാഗ്രഹം

ഒന്നേ ഒന്നാണെന്നാഗ്രഹം

വല്ലഭദേവാ നിന്നെക്കാണാൻ

നിന്നുടെ മന്ദിരെയെൻ ധ്യാനമായ്

എന്നും നിൻ ഗേഹെ ഞാൻ പാർക്കണം

 

എൻപാത തന്നിൽ നീയെൻ ദീപം

എൻകൂടെയെന്നും നീയേ തോഴൻ

ഭീതിയിൻ ഹേതുവായേതുമേയില്ലെൻ

ജീവനും ശക്തിയും നീ താൻ യഹോവെ

 

നിന്മുഖം തേടാൻ നീയോതിയെ

എന്മനം തേടും നിൻ ജ്യോതിയെ

നിന്മുഖം കാണ്മവർ ശോഭിതരെന്നും

ഖിന്നതയായവർ കാണ്മതേയില്ല

 

എന്നാത്മദാഹം നിന്നോടെന്നും

എന്നാത്മ നാഥാ താതാ ദേവാ

ആത്മാവാം നിന്നെയെന്നാത്മാവു കാണു-

ന്നാത്മസ്വരൂപാ നീയെന്നുള്ളിൽ തന്നെ

 

എങ്ങും നിറഞ്ഞോനെല്ലാം ചമച്ചുന്നതൻ

തന്നെ ഞാൻ കാണ്മതോ

ജീവനും തന്നതാം സ്നേഹം വിരിഞ്ഞു

കാൽവറി കണ്ടോരാരൂപമായെന്നും

 

സർവ്വാധിനാഥൻ തേജോരൂപൻ

സർവ്വേശപുത്രൻ ഭൂമൗ വാഴും

സർവ്വസമ്പൂർണ്ണനെ തന്മക്കൾ കാണും

സർവ്വസമ്മോദം തൻകൂടെന്നും വാഴും.