ഉയർത്തിടും ഞാൻ എന്റെ കൺകൾ

ഉയർത്തിടും ഞാൻ എന്റെ കൺകൾ

തുണയരുളും വൻഗിരിയിൽ

എൻസഹായം വാനം ഭൂമി

അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ

 

യിസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല

യഹോവയെൻ പാലകൻ താൻ ഇല്ലെനിക്കു ഖേദമൊട്ടും

 

ശത്രുഭയം നീക്കിയെന്നെ മാത്രതോറും കാത്തിടുന്നു

നീതിയിൻ സൽപാതകളിൽ നിത്യവും നടത്തിടുന്നു

 

ശോഭയേറും സ്വർപ്പുരിയിൻ തീരമതിൽ ചേർത്തിടുന്നു

ശോഭിതപുരത്തിൻ വാതിൽ എൻമുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുന്നു

 

വാനസേന ഗാനം പാടി വാണിടുന്നു സ്വർഗ്ഗസീയോൻ

ധ്യാനിച്ചിടും നേരമെന്റെ മാനസം മോദിച്ചിടുന്നു.