ഇടയൻ നല്ലിടയൻ യഹോവ നല്ലിടയൻ

ഇടയൻ നല്ലിടയൻ യഹോവ നല്ലിടയൻ

ആടിനെ തേടുന്ന ആടലകറ്റുന്ന യാഹെനിക്കിടയനല്ലോ

 

പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ കിടത്തുന്നവൻ സ്വച്ഛജലനിധി കാട്ടുന്നവൻ

മരണത്തിൻ കൂരിരുൾ താഴ്വരയതിലും നൽശരണമങ്ങേകുന്നവൻ

 

കൂടുവെടിഞ്ഞതാമാടിനെ തേടി വൻപാടുകളേറ്റവനാം

നേടിയെടുത്തു തൻ വീടുവരെ തോളിലേറ്റി നടപ്പവനാം.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.