റ്റി. ജെ. ആൻഡ്രൂസ്

കോട്ടയത്തെ (ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (സിഎംഎസ്) കോളേജിൽ നിന്നും മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ പാസായ മിഠ്ഡാം മിഷൻ സ്കൂൾ (സി.എസ്.ഐ.) മിഷനറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം നല്ല ഗ്രേഡുകൾ നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും മാതൃകാപരവുമായ കഥാപാത്രത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ഉടമയ്ക്ക് അയാൾക്ക് 100 / - ഒരു ശമ്പളമാണ്.

പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് മുൻഗണനകളുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, മുൻഷിയുടെ (മലയാളം അധ്യാപകന്റെ) ജോലിക്ക് 9 രൂപ വീതവു ലഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് സിഎംഎസ് മിഷനറിമാർക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിത്യമൂല്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ലോകത്തിലെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ആഴമായ വിശ്വാസം അവനെ സഹായിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സുവിശേഷകനായി മാറി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1906 ൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡീക്കൻ ആയിത്തീർന്നു. 1909 ൽ ഒരു പുരോഹിതൻ ആയി. 1935 വരെ ദേവികുളം മുത്തൂവൻ ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. പുതിയനിയമത്തിലെ അന്ത്രയോസിനെപ്പോലെ, അനേകർ യേശുവിനു പരിചയപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവം വിളിക്കപ്പെട്ടത് ... കേരള ആൻഡ്രൂ.

അവൻ അസാമാന്യ ധൈര്യത്തിന്റെ സുവിശേഷകനായിരുന്നു. തൃശൂർ പുരം, ആലുവ ശിവരാത്രി, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഉത്സവം, ഇടതൂവ പള്ളി പെരുന്നാൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരസ്യപ്രക്ഷേപണം നടത്തി. വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും എതിരായ തന്റെ ശക്തമായ നിലപാടിനു വേണ്ടി പല തവണ അദ്ദേഹം പല തവണ ദ്രോഹിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ ഹീബ്രു, ഗ്രീക്ക്, സിറിയക്, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നന്നായി പഠിച്ചു.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.