ആശ്വാസദായകനായ് എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട്

ആശ്വാസദായകനായ് എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട്

എന്തെന്തു ഭാരങ്ങൾ ഏറിവന്നാലും എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ (2)

 

ആവശ്യഭാരങ്ങളാൽ ഞാൻ ആകുലനായിടുമ്പോൾ

തന്റെ സാന്ത്വനം നൽകി വഴി നടത്തും യേശു അരികിലുണ്ട് (2)

 

രോഗം പ്രയാസങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ഷീണിതനായിടുമ്പോൾ

എന്നെ താങ്ങി കരങ്ങളിൽ കാത്തിടും യേശു അരികിലുണ്ട് (2