തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ!

തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ!ദേവാ!

നിങ്കഴലിണപണിവോർ ധന്യരാമേ

 

നിന്നുടയ തിരുമുഖം പാർത്തുകൊണ്ടുനിന്റെ

സന്നിധിയിൽ നിന്നുടുന്നോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ

 

ആയിരം ദിനങ്ങളെക്കാൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു

വാസരം കഴിപ്പതതി മോദമല്ലോ

 

ഭൂതലമടിയാർക്കൊരു പരദേശം ഞങ്ങൾ

വീടുനോക്കിയോടുന്നിതാ പ്രിയ നാഥാ!

 

നിൻമുഖത്തിൻ വെളിച്ചത്താൽ ഞങ്ങളെ നീനിത്യ

നന്മയിൽ നടത്തിടുക യേശുനാഥാ!

 

ഇമ്പമേറും തിരുമൊഴി കേട്ടു ഞങ്ങൾ തെല്ലും

തുമ്പമെന്യേ നിൻപാദം വണങ്ങിടട്ടെ

 

താമരകൾ വിടർത്തുന്ന രവിപോലെ മുഴു

യാമിനിയിൽ വിളങ്ങുന്ന ശശിപോലെ

 

പൈതലിന്നു പാൽകൊടുക്കുമമ്മപോലെ പരി

ശോഷിതമാം കുളത്തിനു മഴപോലെ

 

നീയിരിക്ക ഞങ്ങൾക്കെന്നും ചാരുരൂപാ!നിന്റെ

തൂമൊഴികൾ കേൾപ്പിക്കുക ഗുരുനാഥാ!