അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ

അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ

ഒ ഒ ഒ ഓ നല്ലവൻ!

 

ഈ വിധം സ്നേഹിതൻ പാരിലാർ

വീണ്ടെടുത്താനെന്നെത്തൻ ചോരയാൽ

 

കൈവിടുകയില്ലവനല്ലലിൽ വീഴുകിൽത്തൻ ശാശ്വത കൈകളിൽ

 

ചൂടെഴുന്ന ശോധനവേളയിൽ കൂടെ വന്നു ചേരുമച്ചൂളയിൽ

 

കൂട്ടിനുണ്ട് കൂടെന്നുമിദ്ധരേ വീട്ടിലെത്തി വിശ്രമിക്കും വരെ

 

നശ്വരമല്ലാത്തൊരു ദേഹവും ഇശ്ശരീരം മാറ്റിത്താൻ തന്നിടും

 

ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടും മോദമായ് നല്ലവനാം എൻപ്രിയൻ മൂലമായ്