സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ

സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

പാർത്തലത്തിൽ പരിശ്രയമായ്

പാരിൽ വന്ന നാഥനെ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

ആദിപിതാവോതിയതാം

ആദിവേദനാദമേ!

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

മാനവസമ്മാനിതനേ

മാനനീയരൂപനേ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

സാദരമാദൂതഗണം

ഗീതം പാടിവാഴ്ത്തിടും

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

ജീവകൃപാ ജലം ചൊരിയും

ജീവവർഷമേഘമേ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

സ്വന്ത രക്തം ചിന്തിയെന്നെ

ഹന്ത! വീണ്ടെടുത്തതാൽ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

രാജസുതാ! പൂജിതനേ

രാജരാജനേശുവേ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!

 

താവകമാം നാമമഹോ

ഭാവനീയമാം സദാ

മമ ജീവനേ മഹേശനേ!