എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായ്

എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായ്

കാഹളത്തിൻ ധ്വനി കേൾക്കാറായ്

മേഘേ ധ്വനി മുഴങ്ങും ദൂതർ ആർത്തു പാടിടും

നാമും ചേർന്നു പാടും ദൂതർ തുല്യരായ്

 

പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും

നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും

ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിടും എന്നും സ്തുതി പാടിടും

എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി വീണ്ടെടുത്തതാൽ

 

പീഡിതനു അഭയസ്ഥാനം

സങ്കടങ്ങളിൽ നൽത്തുണ നീ

ഞാൻ കുലുങ്ങുകില്ല ഒരു നാളും വീഴില്ല

എന്റെ യേശു എന്റെ കൂടെയുള്ളതാൽ

 

തകർക്കും നീ ദുഷ്ട ഭുജത്തെ

ഉടയ്ക്കും നീ നീചപാത്രത്തെ

സീയോൻ പുത്രി ആർക്കുക എന്നും സ്തുതി പാടുക

നിന്റെ രാജരാജൻ എഴുന്നള്ളാറായ്