പാപക്കടം തീർക്കുവാൻ

പാപക്കടം തീർക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

പാപബന്ധം അഴിപ്പാൻ യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

ഹാ! യേശുക്രിസ്തുവേ! ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ!

രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ നിന്റെ തിരുരക്തം മാത്രം

 

വീണ്ടെടുപ്പിൻ വിലയായ് യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

പുണ്യമില്ലാ പാപിക്കായ് യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

ദൈവത്തോടു നിരപ്പു യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

വേറെയില്ല യോജിപ്പു യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

സാത്താനെ ജയിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

തീയമ്പിനെ കെടുത്താൻ യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

പുത്രത്വത്തിൻ ആധാരം യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

ശുദ്ധാത്മാവിൻ പ്രാകാരം യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

ആത്മജീവ പാനീയം യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യ നിശ്ചയം യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

എന്തു ഞാൻ പ്രശംസിക്കും യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

ഇങ്ങും സ്വർഗ്ഗത്തോളവും യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രം

 

എന്റെ പ്രിയ യേശുവേ രക്തമണവാളനേ

രക്ഷിച്ചതും ഈ എന്നെ നിന്റെ തിരുരക്തം മാത്രം.