അ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

അ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
18 അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1100 അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
724 അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
548 അതാ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
288 അതിമഹത്താം നിന്‍ സേവ ചെയ്വാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
367 അതിമോദം നിന്തിരു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
528 അതിമോദം പാടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
351 അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1026 അതിശയമായ് അനുഗ്രഹമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
461 അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
893 അത്യുന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
331 അത്യുന്നതൻ സുതനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
36 അത്യുന്നതന്റെ മറവിങ്കല്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
307 അദ്ധ്വാനിക്കും സ്നേഹിതരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
816 അനാദിനാഥനേശുവെൻ ധനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
591 അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
710 അനുഗമിക്കും ഞാനേശുവിനെ അനുദിനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
806 അനുഗമിച്ചിടും ഞാനെൻ പരനെ, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1091 അനുഗ്രഹത്തിന്നധിപതിയേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
399 അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയയ്ക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
385 അനുഗ്രഹിക്ക വധുവൊടുവരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
392 അനുഗ്രഹിക്ക വധൂവരരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
869 അനുദിനമെന്നെ പുലർത്തുന്ന ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1049 അനുദിനവും അരികിലുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1028 അനുദിനവും പാലകനായരികിലുണ്ടെന്നേശുപരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
956 അനുനിമിഷം നിൻകൃപ തരിക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1093 അന്ധകാരത്താലെല്ലാ കണ്ണും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
898 അൻപിൻ ദൈവമെന്നെ നടത്തുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
722 അൻപു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
216 അൻപോടെ യേശു വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
951 അൻപോടെന്നെ പോറ്റും പ്രിയന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1015 അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
10 അപ്പാ പരമ പിതാവേ അവന്‍ കൃപ
427 അബ്ബാ! താത! വന്നിടുന്നു നിൻ സുതന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1138 അബ്രഹാമിൻ ദൈവമേ തുണ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
267 അബ്രാഹാമിന്‍ പുത്രാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
958 അരിയാബാബിലോൻ നദിക്കരി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
379 അരുമനാഥനേ! തവ പരമജീവനെ മമ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
108 അൽപ്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
463 അല്ലും പകലും കീർത്തനം പാടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1 അവന്‍ കൃപ മതിയെനിക്ക് അവന്‍ കൃപ
16 അസാദ്ധ‍്യമായ് എനിക്കൊന്നുമില്ല RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
48 അസാദ്ധ‍്യമേ വഴി മാറുക, മാറുക RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
586 അളവില്ലാ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1125 അഴലേറും ജീവിത മരുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1088 അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ