സ​​​​​​​-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

സ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
273 സകലവും എന്റെ നന്മക്കായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
804 സകലവുമുണ്ടെനിക്കേശുവിങ്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1140 സങ്കടത്താൽ ഞാൻ തളർന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
787 സങ്കടത്തിൽ നീയെൻ സങ്കേതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1112 സങ്കടത്തിൽ പരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
759 സംജജീവകമാം തിരുവചനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
183 സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
375 സത്യമായ് ശുദ്ധസ്നേഹമായ് ദൈവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
754 സത്യവേദമൊന്നു മാത്രമെത്ര ശ്രേഷ്ഠമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
346 സത്യസഭാ പതിയേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
678 സത്യസഭാപതി യേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
77 സന്തതം വന്ദനമെൻ പരമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
132 സന്തതം സ്തുതി തവ ചെയ്വേനേ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
903 സന്തതം സ്തുതിചെയ്യുവിൻ പരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
831 സന്താപം തീർന്നല്ലോ സന്തോഷം വന്നല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
975 സന്തോഷിച്ചു ഘോഷിക്കുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
952 സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നും സന്തോഷിപ്പിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1064 സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
452 സർവ്വനന്മകൾക്കും സർവ്വദാനങ്ങൾക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
566 സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
297 സര്‍വ്വലോക സൃഷ്ടിതാവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
742 സർവ്വവും യേശുനാഥനായ് സമർപ്പണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
732 സർവ്വവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
29 സര്‍വ്വശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
293 സര്‍വ്വശക്തനേ പ്രാണപ്രിയനേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1092 സർവ്വസൃഷ്ടികളുമൊന്നായ് പുകഴ്ത്തിടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
825 സഹോദരരേ, പുകഴ്ത്തിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
327 സാഗരസ്വർഗ്ഗ ഭൂമികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1090 സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
115 സീയോൻ മണാളനെ ശാലേമിൻ പ്രിയനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1123 സീയോൻ യാത്രയതിൽ മനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
841 സീയോൻ സഞ്ചാരിയായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
118 സീയോൻ സൈന്യമേ ഉണർന്നീടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
515 സുന്ദര രക്ഷകനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
164 സുവിശേഷം അതു ജയിക്കുമേ, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
155 സുവിശേഷമറിയിപ്പാനഭിമാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
219 സുവിശേഷയുഗം ഇതു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
998 സേനയിലധിപൻ ദേവനിലതിയായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1022 സേവിക്കും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ എന്നെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
278 സൗഖ‍്യമായി ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
457 സ്തുതി ചെയ് മനമേ നിത്യവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
188 സ്തുതി ധനം മഹിമ സകലവും നിനക്കേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
431 സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
466 സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
473 സ്തുതിക്കു നീ യോഗ്യൻ സ്തുതികളിന്മീതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
439 സ്തുതിക്കു യോഗ്യൻ നീയേ ജന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
61 സ്തുതിക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ ദൈവമേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
154 സ്തുതിഗീതം പാടുക നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1124 സ്തുതിചെയ്യുക നാം പരനെ തൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
714 സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
791 സ്തുതിച്ചിടുവതെന്താനന്ദം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
353 സ്തുതിച്ചു പാടാം യേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
959 സ്തുതിപ്പിനെന്നാളും ശ്രീയേശുവെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
272 സ്തുതിപ്പിന്‍ എന്നും സ്തുതിപ്പിന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
870 സ്തുതിപ്പിൻ നാം യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
110 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ അനുദിനം സ്തുതിപ്പിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
444 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
899 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ദൈവജനമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
758 സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ യേശുദേവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
514 സ്തോത്രം ചെയ്ക എൻമനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
386 സ്തോത്രം പാടാം പാടാം സ്തോത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
537 സ്തോത്രം പാടി വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
396 സ്തോത്രം പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
475 സ്തോത്രം യേശു ദേവാ സ്തോത്രം ജീവനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
636 സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1103 സ്തോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ,മമപ്രിയ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
603 സ്തോത്രം സദാ പരനേ തിരുനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
532 സ്തോത്രം സ്തുതി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
13 സ്തോത്രം സ്തോത്രം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
675 സ്തോത്രം സ്തോത്രം നിൻനാമത്തിനു പരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1047 സ്തോത്രം സ്തോത്രം പിതാവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
443 സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രഗീതങ്ങളാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
743 സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം പരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
588 സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
847 സ്തോത്രമനന്തം സ്തോത്രമനന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
428 സ്തോത്രമെന്നേശുപരാ നിൻ നാമത്തെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
736 സ്തോത്രമേശുവേ സ്തോത്രമേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
900 സ്നേഹച്ചരടുകളാലെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
598 സ്നേഹത്തിൻ ദീപമാം യേശുവെന്നിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1098 സ്നേഹനിധിയേ ജീവധുനിയേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
488 സ്നേഹനിധേ! കൃപാസമുദ്രമേ! നമസ്കാരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
432 സ്നേഹപൂർണ്ണ രക്ഷകാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
282 സ്നേഹിക്കാനാരുമില്ലാതെ ഞാന്‍ ഏകനായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
697 സ്നേഹിക്കും ഞാൻ എൻ യേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
891 സ്നേഹിക്കുന്നേശുവേ! ദാസൻ നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
746 സ്നേഹിച്ചിടും ഞാൻ എന്നാത്മനാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
734 സ്നേഹിച്ചിടും നിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്തേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
600 സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
775 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ശേഖരിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
131 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരും ദൈവകൂടാരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
640 സ്വർഗ്ഗപിതാവിൻ മടിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
531 സ്വർഗ്ഗപിതാവെ അങ്ങയെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
287 സ്വര്‍ഗ്ഗമഹത്വം വെടിഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
922 സ്വർഗ്ഗീയ രാജാവിൻ പൈതങ്ങളേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
395 സ്വർപ്പൂരമീ കരാറിന്നു സാക്ഷിനിൽക്കുന്നെൻ മനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
338 സ്വാന്തഗുണമിയന്ന കാന്തിമയനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ