സര്‍വ്വശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം

സര്‍വ്വശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം

ഇല്ലില്ല അസാധ‍്യമായൊന്നുമില്ല

അഖിലാണ്ഡത്തെ നിര്‍മ്മിച്ചവന്‍

എന്‍ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം

 

റാഫാ യഹോവ

എന്നെ സൗഖ‍്യമാക്കും

ശമ്മാ യഹോവ

എങ്ങും അവനുണ്ട്

ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം

എന്‍ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം

 

ശാലേം യഹോവ

എന്റെ സമാധാനം

നിസ്സി യഹോവ

എന്റെ ജയക്കൊടിയാം

ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം

എന്‍ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം


Sarva Sakthananallo Ente Daivam | RSV | Franco | Malayalam Christian Devotional Songs | Worship Song

Audio file
Thumbnail image

07 സര്‍വ്വശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം (RSV)