പരിശുദ്ധാത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാ

പരിശുദ്ധാത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാ

എന്നെ തൊടേണമേ നിന്‍ ശക്തിയാല്‍

ബലഹീനമാം ഈ മണ്‍പാത്രത്തെ

അത‍്യന്ത ശക്തിയാല്‍ നിറക്കേണമേ

മുറിവേറ്റ കരം നല്‍കും ആശ്വാസവും

എന്‍ ഭാവം ആയിടട്ടെ ഇപ്പോള്‍

 

ഓ യേശുവേ,

സ്പര്‍ശിക്ക എന്നെ നീ

നിന്‍ ആത്മാവാല്‍

നിറക്ക ശക്തി താ

എന്‍ ഓട്ടം ഞാന്‍

തികക്കാന്‍, ജയിക്കാന്‍

 

നിന്‍ ആത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങള്‍

എന്നില്‍ ജ്വലിപ്പിക്ക നിന്‍ ശക്തിയാല്‍

എന്നെ കാണുന്നവര്‍ കാണട്ടങ്ങെ

എന്നെ കേള്‍ക്കുന്നവര്‍ കേള്‍ക്കട്ടങ്ങെ എന്‍

നിഴലില്‍ പോലും നിന്‍ ആത്മശക്തി

വെളിപ്പെടട്ടെ നിനക്കായ് ഇപ്പോള്‍

 

വിശന്നവര്‍ക്കെന്‍ അപ്പം പകുത്തു നല്‍കാന്‍

എന്‍ കൈകളില്‍ ആത്മധൈര‍്യം നല്‍ക

അന‍്യായബന്ധനങ്ങള്‍ അഴിക്കാന്‍

എന്‍ കൈകളില്‍ അഭിഷേകം നിറക്ക

തളരാതെ ഓടുവാന്‍ അളവില്ലാതെ

കരുത്തെനിക്കേകിടണേ ഇപ്പോള്‍