ദൈവം നല്ലവന്‍ എനിക്കെന്നും നല്ലവന്‍

ദൈവം നല്ലവന്‍ എനിക്കെന്നും നല്ലവന്‍

എല്ലാം എന്റെ നന്മക്കായി ചെയ്തിടുന്നവന്‍

യേശു നല്ലവന്‍, നല്ലവന്‍

 

ദൈവം അറിയാതെ സംഭവിക്കില്ലൊന്നുമെ

ആകയാല്‍ ആകുലം എനിക്കില്ല തെല്ലുമെ

 

അഗ്നിശോധന എന്നെ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നു

മാലിന‍്യങ്ങള്‍ നീക്കി എന്റെ മൂല‍്യം കൂട്ടുന്നു

 

കഷ്ടനഷ്ടം ഏറിയ നേരം ചുറ്റും നോക്കി ഞാന്‍

ലോകം എന്നെ കൈവിട്ടെന്ന സത‍്യം കണ്ടു ഞാന്‍

 

നഷ്ടത്തിന്മേല്‍ നഷ്ടം വന്നാല്‍ എന്തു ചെയ്യും ഞാന്‍

നന്മക്കായി തീര്‍ക്കുന്നോനില്‍ ആശ്രയിക്കും ഞാന്‍

 

കൊള്ളില്ലെന്നു തള്ളിയ ഇടങ്ങളില്‍ തന്നെ

മൂലകല്ലായി മാറ്റി ദൈവം മാനിക്കും എന്നെ