ശ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ശ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
1129 ശാന്തതുറമുഖം അടുത്തു... ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1003 ശാപത്തെ നീക്കി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
291 ശാലോം ശാലോം ശാലോം ശാലോം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1065 ശാശ്വതമായ വീടെനിക്കുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
254 ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശു സമീപേ പോയോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
777 ശൂലമിയാൾ മമ മാതാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1060 ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടതു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
937 ശ്രീനരപതിയേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
703 ശ്രീമനുവേൽ മരിജാതനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
826 ശ്രീയേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
631 ശ്രീയേശു നാഥന്റെ മഹാത്മ്യമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
577 ശ്രീയേശു നാഥാ നിൻ സ്നേഹം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
229 ശ്രീയേശുനാഥാ! സ്വർഗ്ഗീയ രാജാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
618 ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
615 ശ്രീയേശുനായകൻ ജീവനെ തന്നവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
521 ശ്രീയേശുരാജദേവാ നമോ നമോ..... ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1160 ശ്രീയേശുവെന്റെ രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ