വ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

വ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
760 വചനം വചനം തിരുവചനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
469 വന്ദനം കർത്താധികർത്താവിനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
503 വന്ദനം ചെയ്തിടുവിൻ ശ്രീയേശുവെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
535 വന്ദനം പൊന്നേശുനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
360 വന്ദനം പൊന്നേശുനാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
499 വന്ദനം യേശുപരാ! നിനക്കെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
509 വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
309 വന്ദനം വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
330 വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശുനാഥനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
281 വന്ദനം വന്ദനം സര്‍വ്വലോകാധിപാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
859 വന്ദനം വന്ദനമേ വന്ദിത വല്ലഭനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
518 വന്ദനം........ ദേവാധി ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
438 വന്ദനമേ ദേവ! തവ വന്ദനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
493 വന്ദനമേശു ദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
502 വന്ദിക്കുന്നേൻ യേശുദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
486 വന്ദിക്കുന്നേശുവേ! ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
539 വന്ദിച്ചിടുന്നു നാഥനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
414 വന്ദിച്ചിടുവിനിന്നു സോദരരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1008 വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
226 വന്നിടുക യേശു പാദേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
225 വന്നിടുക സ്നേഹമായ് വിളിച്ചിടുന്നു യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
214 വന്നിടുവിൻ ഇപ്പോൾ വന്നിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
685 വന്നിടേണം യേശുനാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
450 വന്നീടുവിൻ യേശുപാദം ചേർന്നീടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
198 വന്നു കേൾപ്പിൻ സ്നേഹിതരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
12 വന്നൊരു പുതു പുലരി അവന്‍ കൃപ
97 വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1021 വരു വരു സഹജരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
45 വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
162 വരുവിൻ മുദാ സോദരരേ! നിങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
246 വരുവിൻ യേശുവിൻ ചാരേ വരുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
206 വരുവിൻ! ഈ നല്ല സമയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
259 വരുവിൻ! യേശുവിന്നരികിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
144 വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുമല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
181 വല്ലഭനാം യേശുപരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1035 വല്ലഭനേശു എൻ കൂടെയുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1045 വഴി നടത്തുന്നോൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
313 വാ വാ യേശുവിങ്കൽ വാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
817 വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
672 വാഞ്ഛിതമരുളിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
258 വാതിൽ നിന്നവൻ മുട്ടുന്നിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
624 വാനം തന്നുടെ സിംഹാസനമാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
137 വാനമേഘത്തിൽ വേഗം വന്നിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
621 വാനലോകത്തെഴുന്നള്ളിനാൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
756 വാനവും ഭൂമിയുമാകവേ നീങ്ങിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
102 വാനിൽ വന്നു വേഗം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
114 വാഴും ഞാനെൻ രക്ഷിതാവിൻ കൂടെയെപ്പോഴും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
505 വാഴ്ക! വാഴ്ക! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
492 വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുമെന്നേശു നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
526 വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
983 വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
177 വാഴ്ത്തിടും യേശുവെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
436 വാഴ്ത്തിടുക ദിനം വാഴ്ത്തിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
635 വാഴ്ത്തിടുന്നു നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
984 വാഴ്ത്തിടുമേ വാഴ്ത്തുമെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
459 വാഴ്ത്തിടുവിൻ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
467 വാഴ്ത്തും ഞാനെൻ ജീവകാലമെല്ലാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
747 വാഴ്ത്തും ഞാൻ യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
440 വാഴ്ത്തും യേശുവെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
19 വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
468 വാഴ്ത്തുമെന്നും പരമേശനെ അവന്റെ സ്തുതി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
892 വാഴ്ത്തുവിൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
496 വാഴ്ത്തുവിൻ യഹേവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
511 വാഴ്ത്തുവിൻ ശ്രീയേശുക്രിസ്തുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
298 വിടുതലെ, വിടുതലെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
283 വിടുതല്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1006 വിൺമഹിമ വെടിഞ്ഞു മൺമയനായ മനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
166 വിതച്ചിടുക നാം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിത്താം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1115 വിശുദ്ധർകൂട്ടം രക്ഷകന്നു ചുറ്റും നിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1118 വിശ്വസത്താൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
888 വിശ്വാസ ജീവിതപ്പടകിൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1038 വിശ്വാസ നായകനേശുവെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1030 വിശ്വാസ യാത്രയിലെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
240 വിശ്വാസ സംഘമേയുണർ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
271 വിശ്വാസക്കണ്ണുകളാല്‍ കാണുന്നു ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
35 വിശ്വാസത്തില്‍ എന്നും മുന്നേറും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
955 വിശ്വാസത്തോണിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
197 വീണ്ടുംജനിക്കേണംസഖേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
172 വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളടുത്തുപോയ് ദൈവജനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
63 വീരനാം ദൈവം കര്‍ത്തനവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
681 വീശുക ദൈവാത്മാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
349 വെളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1162 വെള്ളത്തിൽ വെറുമൊരു കുമിളപോലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
78 വേഗം വന്നിടും യേശു ജീവനായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
670 വേഗം വരണം പ്രഭോ ഭവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
232 വേദത്തിൽ ദൈവം താൻ എഴുതിനാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
171 വേലയ്ക്കു വേലയ്ക്കു ദൈവദാസന്മാർ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ