പ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

പ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
209 പകലിൽ മേഘത്തണലായ് നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
374 പകലോനന്തിമയങ്ങിയിരുൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
653 പതിനായിരത്തിൽ അതിസുന്ദരനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
174 പദം പദം ഉറച്ചു നാം ക്രൂശുമേന്തി പോകണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
325 പരനേ നിൻ തിരുമുമ്പിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
357 പരനേ! തിരുമുഖശോഭയിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
388 പരനേശുവേ കരുണാനിധേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1084 പരപരമേശാ വരമരുളീശ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
253 പരമ കരുണാരസരാശേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
936 പരമ പിതാവേ! നമസ്കാരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
679 പരമദേവാ! നിന്നാത്മകൃപ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
410 പരമപിതാവിനു സ്തുതി പാടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
498 പരമപിതാവിനെ പാടി സ്തുതിക്കാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
397 പരമപിതാവേ! പരമപിതാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
365 പരമരാജാ ഗുരുവരനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
236 പരമസുതനാം മശിഹ ഭൂവനേ മനുജാ!നിന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
913 പരമസുതനെന്റെ പാപമശേഷം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
204 പരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാൻ വരുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
981 പരമേശജാതാ! വന്ദനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
614 പരലോക ഭാഗ്യം പാപിയെന്നുള്ളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
405 പരിശുദ്ധൻ ദേവദേവനു സ്തോത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
648 പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നതദേവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
292 പരിശുദ്ധാത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
40 പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിലൂടെ ഒഴുകണമേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
964 പർവ്വതഭൂമി ഭൂമണ്ഡലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
814 പലതരം ഹൃദയങ്ങൾ പലതിലാശ വയ്ക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
289 പറന്നിടുമെ നാം പറന്നിടുമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
290 പറയുക പറയുക പറയുക നാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
853 പാടാം പാടാം ജയഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
401 പാടാം പാടാം പാടാം നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
264 പാടി സ്തുതിച്ചിടാം ദാവീദെപ്പോലെ നാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
780 പാടിപുകഴ്ത്തിടാം ദേവദേവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
364 പാടും ഞാനേശുവിനു സ്തുതിപാടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
612 പാടും ഞാൻ എന്നേശുവിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
725 പാടും ഞാൻ യേശുവിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
857 പാടും ഞാൻ രക്ഷകനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
858 പാടും ഞാൻ രക്ഷകനെ എന്റെ ജീവനാളെല്ലാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1036 പാടും ദിനവും ഞാൻ സ്തുതിഗാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
691 പാടും നിനക്കു നിത്യവും പരമേശാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
88 പാടും പരമനു പരിചൊടു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
169 പാടുവിൻ സഹജരേ കൂടുവിൻ കുതുകരായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
159 പാടുവിൻ സോദരരേ! ജയഗീതങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
947 പാടുവിൻ സ്തുതിഗാനം നാം പരൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
997 പാതാളമേ! മരണമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
519 പാപം നീക്കാൻ ശാപമേറ്റ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
205 പാപക്കടം തീർക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
194 പാപത്തിൻ ഫലം നരകം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
550 പാപത്തിൻ മാ വിഷത്തെയൊഴിപ്പാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
709 പാപലോകം തേടിയിപ്പാരിൽ വന്നു ദേവൻ താൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
202 പാപി വരിക! പരനെയറിക! തവ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
241 പാപികളിൻ രക്ഷകൻ താനിവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
629 പാപികളെ രക്ഷചെയ്ത ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
256 പാപിക്കു മറവിടമേശു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
419 പാപിയിൽ കനിയും പാവന ദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1037 പാപിയെന്നെ തേടി വന്നൊരു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
221 പാപീ! ഉണർന്നുകൊൾക നീ നിദ്രയിൽനിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
977 പാരിതിൽ പരലോക ദേവൻ വന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
323 പാലിക്ക യേശുപരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
489 പിതാവിന്നു സ്തോത്രം തൻ വൻകൃപയ്ക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
930 പിന്തുടരും ഞാനേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
68 പുതിയൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങള്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
27 പുത്തനാമെരൂശലേമിലെത്തും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
73 പുത്തൻ യെരൂശലേമേ! ദിവ്യ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
213 പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവനും നിത്യജീവനുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
829 പുഷ്പം നിറഞ്ഞോർ താഴ്വരയിൽകൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
887 പൊന്നേശു തമ്പുരാൻ നല്ലോരു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
350 പൊന്നൊളി വീശുമീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
369 പൊൻപുലരിയിലെൻ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
328 പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
180 പോകുക പോകുക സോദരരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
191 പോകുക വേഗം നാം പോകുക സോദരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
877 പോകുന്നു ഞാനിന്ന് യേശുവിന്നായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
368 പോയ രാവിൽ മുഴുവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
192 പോയിടാം നമുക്കു ദൈവജനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
96 പ്രതിഫലം തന്നിടുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
150 പ്രത്യാശയിൻ കിരണങ്ങളിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
113 പ്രത്യാശയോടിതാ ഭക്തരങ്ങുണരുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
356 പ്രഭാകരനുദിച്ചുതൻ പ്രഭ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
366 പ്രഭാതകാലം വന്നടിയൻ നിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
684 പ്രാണനാഥാ! തിരുമെയ് കാണുമാറാകണം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
970 പ്രാണനാഥാ! നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
33 പ്രാണപ്രിയാ യേശു നാഥാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
25 പ്രാണപ്രിയാ! എന്നു വരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
332 പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
348 പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
484 പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരം തന്നതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
985 പ്രിയനവൻ മമ പ്രിയനവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1013 പ്രിയനേ എന്നെക്കരുതും വഴിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
74 പ്രിയൻ വരും നാളിനിയധികമില്ല ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

സമ്പൂർണ്ണ ഗാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അകാരാദി