ദ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ദ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
676 ദയ ലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
989 ദിനം ദിനം ദിനം നീ വാഴ്ത്തുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
569 ദിനമനു മംഗളം ദേവാധിദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
371 ദിവസാവസാന സമയമായ് നാഥാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
918 ദിവ്യജനേശ്വര! ഭവ്യഗുണാത്മക! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
960 ദിവ്യനിലയെ ദിഗന്തവലയെ ദേവാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
658 ദിവ്യരാജാ നിന്നെ വാഴ്ത്തും നിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1075 ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
544 ദേവ ദേവ നന്ദനൻ കുരിശെടുത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
625 ദേവകുമാരാ! സർവ്വ പാപ വിദൂരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
558 ദേവജന സമാജമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
403 ദേവദേവനേശുവിനെ സ്തുതിക്കണം നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
400 ദേവനന്ദനനേ നിൻ പാദം വന്ദേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
510 ദേവനന്ദനാ! വന്ദനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
347 ദേവനെ നീ കനിയണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1081 ദേവനെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
421 ദേവാ വന്ദനം വന്ദനമേ ക്രിസ്തുനാഥാ വന്ദനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1025 ദേവാ! ത്രീയേകാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
846 ദേവാദി ദേവ സുതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
487 ദേവാധിദേവൻ നീരാജാധിരാജൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
394 ദേവേശാ, അധികമായ് ആശീർവദിക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
546 ദേവേശാ! യേശുപരാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
883 ദൈവം ഈ നല്ല ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
52 ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
279 ദൈവം എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
284 ദൈവം തന്നു എല്ലാം ദൈവത്തെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
300 ദൈവം നല്ലവന്‍ എനിക്കെന്നും നല്ലവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
527 ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
81 ദൈവം വിളിച്ചവരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
663 ദൈവകരുണയിൻ ധനമാഹാത്മ്യം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
656 ദൈവകൃപ മനോഹരമേ എന്റെ പ്രാണനായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
832 ദൈവകൃപയിൽ ഞാനാശ്രയിച്ച് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
422 ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
520 ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ! സർവ്വ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
667 ദൈവത്തിൻ കൃപകൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
501 ദൈവത്തിൻ കൃപയെ ചിന്തിക്കാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
163 ദൈവത്തിൻ ജനമേ, യേശുവിൻ ഭടരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
686 ദൈവത്തിൻ നാമത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
748 ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
451 ദൈവത്തിൻ പുത്രനാം യേശു ഭൂജാതനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1111 ദൈവത്തിൻ പൈതൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
441 ദൈവത്തിൻ രാജ്യം ഭക്ഷണമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
575 ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
805 ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
263 ദൈവപൈതലായ് ഞാന്‍ ജീവിക്കും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
430 ദൈവമക്കളേ സന്തോഷിച്ചാർക്കുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1063 ദൈവമക്കളേ! നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
128 ദൈവമങ്ങൊരുക്കിടും ഭവനമുണ്ടതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
647 ദൈവമാം യഹോവയെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
495 ദൈവമാം യഹോവയെ! ജീവന്നുറവായോനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
751 ദൈവമെ നിൻ അറിവാലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
879 ദൈവമെത്ര നല്ലവനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
940 ദൈവമെന്റെ നന്മയോർത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1050 ദൈവമെന്റെ രക്ഷകനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
442 ദൈവമേ നിനക്കു സ്തോത്രം പാടിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
541 ദൈവമേ നിൻ മഹാ കരുണയിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
522 ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ വന്നിടുന്നീ സാധു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
545 ദൈവമേ നീ കൈവെടിഞ്ഞോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
771 ദൈവമേയത്രയഗാധമഹോ! നിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
813 ദൈവസന്നിധൗ ഞാൻ സ്തോത്രം പാടിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
638 ദൈവസുതദർശനമെന്താനന്ദം വർണ്ണിക്കാവതോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
599 ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാൻ ആവില്ലെനിക്ക് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
67 ദൈവസ്നേഹമുള്ളവര്‍, ദൈവഭയമുള്ളവര്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
592 ദൈവസ്നേഹമേ ദൈവസ്നേഹമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ