ഞ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ഞ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
862 ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമെന്നും പരൻ നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
70 ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളവന്‍ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
741 ഞാനുമെന്റെ ഭവനവുമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
416 ഞാനെന്നും സുതിച്ചിടുമേ കരുണ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1048 ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
839 ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
818 ഞാനെന്റെ കർത്താവിൻ സ്വന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
854 ഞാനെന്റെ നാഥനാമേശുവോടുകൂടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1073 ഞാനൊരിക്കൽ ഞാനൊരിക്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
716 ഞാൻ കർത്താവിനായ് പാടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
200 ഞാൻ ചെയ്ത പാതകം എങ്ങനെ പോം? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
596 ഞാൻ പാപിയായിരുന്നെന്നേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1042 ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാനാളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1150 ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1106 ഞാൻ... സ്നേഹവാനേശുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ